ALEKSANDAR TRIFUNOVIĆ, O ETIMOLOGIJI IZBRANIH BESED IZ PASTIRSKE TERMINOLOGIJE KARPATSKO-BALKANSKEGA AREALA

Slovenika VII (2021) 107-121
Pregledni rad
UDK: 811.163.41’276.6:636(234.3/.4)
81’373.614(234.3/.4)
Primljeno / Prejeto / Received: 31. 07. 2021.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 20. 10. 2021.
Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.6

 

Aleksandar Trifunović
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
aleksandartrifunovic3@gmail.com

O etimologiji izbranih besed iz pastirske terminologije karpatsko-balkanskega areala

Povzetek: Transhumantno pašništvo je do dvajsetega stoletja za nekatere prebivalce Balkanskega polotoka pomenilo glavni vir dohodkov. Stoletja se je vlaško ljudstvo na območju Balkana in Karpatov vsako leto selilo med poletnimi in zimskimi pašniki. Takšen način življenja je neizogibno pripeljal tudi do stika transhumantih pastirjev z drugimi ljudstvi. Rezultat teh stikov so kulturne in jezikovne izmenjave, ki so opazne tudi na ravni leksike. Prispevek obravnava izbrane besede iz pastirske terminologije karpatsko-balkanskega areala.

Ključne besede: Vlahi, pastirji, transhumanca, Balkan, karpatsko-balkanski areal

 

Aleksandar Trifunović
Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet
Slovenija
aleksandartrifunovic3@gmail.com

O ETIMOLOGIJI IZABRANIH REČI IZ PASTRISKE TERMINOLOGIJE KARPATSKO-BALKANSKOG AREALA

Sažetak: Transhumantno stočarstvo je do dvadesetog veka za neke žitelje Balkanskog poluostrva predstavljalo način života i bilo glavni izvor njihovih prihoda. Zbog takvog načina života su se Vlasi balkanskog i karpatskog područja svake godine selili na letnje i zimske pašnjake. Takav način života je neizostavno doveo i do kontakta transhumantnih pastira s drugim narodima. Njihov kontakt je doveo do kulturne i jezičke razmene, što je ostavljalo trag u njihovim jezicima, a rezultati kontakata su najočigledniji na leksičkoj ravni jezika tih naroda. Ovaj članak će se baviti izabranim rečima iz pastirske terminologije karpatsko-balkanskog areala.

Ključne reči: Vlasi, pastiri, transhumanca, Balkan, karpatsko-balkanski areal

 

Aleksandar Trifunović
University of Ljubljana
Faculty of Philosophy
Slovenia
aleksandartrifunovic3@gmail.com

THE ETYMOLOGY OF SELECTED WORDS FROM THE PASTORAL TERMINOLOGY OF THE CARPATHIAN-BALKAN AREA

Abstract: Until the 20th century, transhumant animal husbandry was a way of life and the main source of income for some inhabitants of the Balkan Peninsula. Due to such a way of life, the Vlachs of the Balkan and Carpathian area moved to summer and winter pastures every year. Such a way of life inevitably brought transhumant shepherds in contact with other ethnic groups. The contacts led to cultural and linguistic exchange, which left an imprint on their languages. Accordingly, the effects of the contacts are the most apparent at the lexical level of their languages. This paper deals with selected words from the pastoral terminology of the Carpathian-Balkan area.

Keywords: Vlachs, shepherds, transhumance, Balkans, Carpathian-Balkan area