Mojca Nidorfer Šiškovič, Sporazumevanje po elektronski pošti in kategorija vljudnosti

Slovenika II (2016) 35-45
Znanstveni članek
UDK: 81´271.1:004.773.3
316.772:81‘27(497.4)
Tekst primljen za objavljivanje 30. 11. 2016.
Besedilo sprejeto za objavo 30. 11. 2016
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

Mojca Nidorfer Šiškovič
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si

Sporazumevanje po elektronski pošti in kategorija vljudnosti

Povzetek: Komuniciranje preko elektronske pošte je najpogostejši način računalniško posredovanega sporazumevanja, ki je v veliki meri nadomestil telefonske pogovore ter dopisovanje ljudi pri delu, tj. poslovno komuniciranje. Hkrati se je s prehodom na sporazumevanje preko e-prenosnika vzpostavila drugačna kultura sporazumevanja s specifičnimi standardi: na eni strani se je v pisnem sporazumevanju stopnja uradnosti znižala, diskurz se je približal govorjenemu, po drugi strani pa je ostala potreba po zagotavljanju ustrezne ravni vljudnosti, ki sporočevalcem omogoči, da v največji meri pri svojem delu uresničijo svoje sporazumevalne cilje. Šolska praksa tem spremembam ne sledi v zadostni meri, saj je v učnih gradivih področje še vedno slabo zastopano, manjkajo pa tudi raziskave. V prispevku bosta predstavljena kategorija vljudnosti in njen vpliv v komuniciranju po elektronski pošti.

Ključne besede: računalniško posredovano komuniciranje, e-pošta, vljudnost, poslovno komuniciranje

 

Mojca Nidorfer Šiškovič
Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet
Slovenija

Komunikacija putem elektronske pošte i kategorija uljudnosti

Sažetak: Komunikacija putem elektronske pošte je najčešći način računarski posredovanog sporazumevanja, koji je u znatnoj meri zamenio telefonske razgovore i dopisivanje ljudi na poslu, tj. poslovno komuniciranje. Prelaskom na sporazumevanje preko e-prenosnika istovremeno je uspostavljena i drugačija kultura sporazumevanja sa specifičnim standardima: s jedne strane se u pisanoj komunikaciji snizio stepen službenosti, diskurs se približio govorenom, a s druge strane ostala je potreba za obezbeđivanjem odgovarajućeg nivoa uljudnosti, koji učesnicima omogućava da u svom poslu u najvećoj meri ostvare svoje komunikacijske ciljeve. Školska praksa ne prati u dovoljnoj meri ove promene, u nastavnom gradivu ova oblast je još uvek slabo zastupljena, a nedostaju i is traživanja na ovu temu. U članku je predstavljena kategorija uljudnosti i njen uticaj u komunikaciji putem elektronske pošte.

Ključne reči: računarski posredovana komunikacija, e-pošta, uljudnost, poslovno komuniciranje

 

Mojca Nidorfer Šiškovič
University of Ljubljana
Faculty of Philosophy
Slovenia

E-Mail Communication and the Politeness Category

Abstract: E-mail communication is the most common computer-mediated communication (CMC), and it has largely replaced conversations by phone and written business correspondence, i.e. business communication. At the same time, the transition to communication through e-media led to the establishment of a different culture of communication with its specific standards: the degree of formality has been lowered, and the discourse has become closer to spoken discourse, but at the same time, the need to ensure a sufficient degree of politeness which enables speakers to fulfill their business communication goals has remained. School curricula do not follow the changes, as this field is rarely included in teaching materials and the topic is poorly covered by research. The paper presents the category of politeness and its influence on e-mail communication.

Keywords: computer-mediated communication, e-mail, politeness, business communication