PODPREDSEDNIK

BIOGRAFIJA

Anica Sabo je rođena u Beogradu 1954. godine. Nakon završene srednje muzičke škole „Josip Slavenski“ (teoretski odsek i fagot) 1974. godine, studirala je paralelno na dva odseka – za kompoziciju (klase S. Rajičića i S. Hofmana) i za duvačke instrumente (fagot, klasa I. Turšiča). Diplomirala je i magistrirala na odseku za kompoziciju (1986) u klasi Srđana Hofmana. Doktorirala je iz oblasti Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Bavi se kompozitorskim i teorijskim radom.

Pedagoška aktivnost Anice Sabo vezana je za FMU gotovo tri decenije. Od izbora u nastavničko zvanje (1992) pod njenim mentorstvom je odbranjeno više od trideset diplomskih radova, četiri magistarska rada i jedan specijalistički rad. Od 2011. godine svoj pedagoški angažman posebno artikuliše kroz rad na predmetu Metodika teorijske nastave na master akademskim studijama. Njeni studenti nastavljaju rad na srednjim i visokim školama u Srbiji. Pored rada na FMU po pozivu je bila angažovana na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Muzičkoj akademiji na Cetinju i Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, gde je, pored predmeta za koji je birana na matičnom fakultetu, predavala i Analizu muzičkog dela. Angažovana je kao predavač na seminarima za usavršavanje nastavnika.

Anica Sabo