Platforma za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji

 

4. maja 2016. godine bila je predstavljena Platforma za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Sastanku je prisustvovao Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.

Platforma za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji predstavlja predlog iz koga bi nadležni državni organi mogli da razviju sopstvenu Nacionalnu strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Osnovna pretpostavka od koje polazi Platforma je da su principi integracije i očuvanja i razvoja identiteta nacionalnih manjina povezani i da je, u Srbiji, potrebno povećati nivo integracije. Primarni zadatak je da se odrede principi i izazovi u njihovom ostvarivanju u praksi manjinske politike, Strategija bi trebalo da podstakne političke i društvene aktere, pre svega predstavnike nacionalnih manjina i drugih manjinskih zajednica i njihovih pripadnika s jedne, i srpske većine sa druge strane, da uspostave svojevrsni društveni ugovor u kojem bi najveću odgovornost da promoviše novi pristup u kome su nacionalne manjine – njihovi pripadnici i kolektivitet, subjekti sa posebnim garantovanim pravima i slobodama, kao i odgovornostima, preuzela Republika Srbija.

Pregovori u okviru Poglavlja 23 u ovom području biće usmereni na nekoliko pitanja u kojima je uočena potreba za daljim napretkom: borba protiv diskriminacije, zaštita nacionalnih manjina, sloboda medija, sprečavanje zločina iz mržnje, pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć, zatvorski sistem, zaštita prava žena, zaštita prava dece, zaštita osoba sa invaliditetom, prava LGBT populacije, zaštita podataka o ličnosti. Poglavlje 23 u okviru Osnovnih sloboda, dakle obuhvata, između ostalog i zaštitu prava nacionalnih manjina.

Predstavljena je bila i inicijativa za uspostavljanje ministarstva za ljudska prava, manjine i integracije, da bi na ovaj način ostvarili zaštitu za promovisanje ljudskih prava i ostvarivanje manjinske politike. Time se želi postići stalnost i efikasnost institucija, koje bi trebalo da stvaraju uslove da pripadnici svih manjinskih grupa neposredno ostvaruju svoja prava i obaveze, a da nacionalne manjine postanu subjekat ostvarivanja kolektivnih prava, koja su im garantovana.

U izradi i predstavljanju dokumenta učestvovao je sledeći stručni tim: dr Dušan Janjić, rukovodilac stručno-istraživačkog tima, dr Mirjana Rašević, vodeći ekspert i Nenad Đurđević, koordinator projekta i drugi.