GORAN KORUNOVIĆ, LIRSKI SUBJEKT U POEZIJI DANETA ZAJCA

Slovenika V (2019) 49-62
Naučni članak
UDK: 821.163.6.09-1 Зајц Д.
Tekst primljen za objavljivanje 30. 10. 2019.
Besedilo sprejeto za objavo 30. 10. 2019
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2019.5.1.2

Goran Korunović
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Srbija
goran.korunovic@fil.bg.ac.rs

Lirski subjekt u poeziji Daneta Zajca

Sažetak: U radu se tumače vidovi lirskog subjekta u poeziji Daneta Zajca. U fokusu je etapa njegovog pesničkog stvaralaštva započeta krajem 60-ih i realizovana tokom 70-ih godina XX veka, specifična po ukrštaju modernističkih i neoavangardnih poetičkih tendencija. Najpre se analiziraju iskazne instance koje reflektuju specifičnu varijaciju ideje o nedostatnosti lјudskog znanja. Zatim se pažnja usredsređuje na primer potencijalne promene tačke gledišta unutar pesničkog teksta. Nakon toga tumačenje zahvata pesme u kojima postoji začudno umnožavanje lirskog Ja. Na kraju se sagledava i nivo upliva neoavangardnog pristupa jeziku i subjektivnosti pri oblikovanju lirskog subjekta.

Klјučne reči: Dane Zajc, lirski subjekt, modernizam, egzistencijalizam, neoavangarda

 

Goran Korunović
Univerza v Beogradu
Filološka fakulteta
Srbija
goran.korunovic@fil.bg.ac.rs

LIRSKI SUBJEKT V POEZIJI DANETA ZAJCA

Povzetek: V članku so obravnavane oblike lirskega subjekta v poeziji Daneta Zajca. Pozornost je osredotočena na obdobje njegovega pesniškega ustvarjanja, ki se začenja konec 60-ih in uresničuje skozi 70-a leta 20. stoletja ter za katero je značilno križanje modernističnih in neoavantgardnih poetičnih teženj. V začetku so analizirane instance izjavljanja, ki odražajo specifično variacijo ideje o nezadostnostni človeškega znanja. Pozornost se nato usmerja na primer možne spremembe gledišča znotraj pesniškega besedila. Interpretacija dalje zajame pesmi, v katerih je opaziti presenetljivo množenje lirskega Jaza. V zaključku je predstavljena raven vplivov neoavantgardnih pristopov k jeziku in subjektivnosti na oblikovanje lirskega subjekta.

Ključne besede: Dane Zajc, lirski subjekt, modernizem, eksistencializem, neoavantgarda

 

Goran Korunović
University of Belgrade
Faculty of Philology
Serbia
goran.korunovic@fil.bg.ac.rs

LYRICAL SUBJECT IN THE POETRY OF DANE ZAJC

Abstract: The paper seeks to explain various forms of the lyrical subject in the poetry of Dane Zajc. It focuses on one phase of his poetic work – namely the one beginning in the late 1960s and developing through the 1970s – marked by fusion of modernist and neo-avant-garde poetic tendencies. Statement instances that reflect a specific variation of the idea of the insufficiency of human knowledge are analyzed. Attention is further focused on the example of potential change of perspective within a poetic text. Subsequently, the poems featuring wondrous multiplication of the lyrical self are subject to interpretation. Finally, the degree of the influence of the neo-avant-garde approach to language and subjectivity in shaping the lyric subject is examined.

Keywords: Dane Zajc, lyrical subject, modernism, existentialism, neo-avant-garde