Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana

Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2012/13

 
Veleposlaništvo vse zainteresirane obvešča, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje dne 6. 7. 2012 objavil Javni razpis štipendij za podiplomski študij (2. in 3. stopnja) državljanov držav ZB (Alb, BIH, ČG, Kosova, MAK, SRB) v Sloveniji. Nanj lahko kandidirajo tisti študenti, ki so dodiplomski študij zaključili v svoji matični državi(ne v Sloveniji). Rok prijave je petek, 21. 9. 2012.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana (državljanov Republike Albanije, Bosne in Hercegovina, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije) za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:        –          magistrski študij (druga stopnja)        –          doktorski študij.
Štipendija se podeli za:        –          življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto ter        –          šolnino: najvišji znesek odobrene štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Štipendije- Aktualni razpisi, 138. Javni razpis, v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro ob sredah tudi med 14. in 16. uro – kontaktna oseba: Doris Sattler, tel +386 (0) 1/434-58-92, e–mail: doris.sattler@sklad–kadri.si                                                                    * * *
Call for applications for the award of scholarship for postgraduate study of nationals of Western Balkans in Slovenia for the year 2012 – Call for applications No. 138 (Official Gazette no 51/12).
The subject-matter of the 138. call for applications is the award of scholarship to the nationals of Western Balkans (Nationals of Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, Republic of Montenegro, Republic of Kosovo, Republic of Macedonia and Republic of Serbia) for postgraduate studies in natural science, technology or medicine at educational institutions in the Republic of Slovenia for individual level of education, more precisely for:  – Master studies (second level),  – Doctoral studies.
The scholarship is granted for:  – living costs; in the total amount of EUR 8.400,00 for each study year;  and  – tuition fee; the maximum granted amount of yearly scholarship for tuition fee for an individual year of study according to this call for applications shall amount to 100% of tuition fee, but not more than EUR 3,000.00 for individual study year.
Additional information can be obtained from the Fund’s website www.sklad–kadri.si under Scholarships and Grants –> Call for Applications No. 138, or at the headquarters or telephone number of the Fund, during official hours: Monday to Friday from 9.00 to 12.00 o’clock, and Wednesday also between 14.00 and 16.00 o’clock – contact person: Doris Sattler, tel. +386 (0)1 434–58–92, e–mail: doris.sattler@sklad–kadri.si

Posted in Uncategorized.