SRBIJA

Ministrstvo za človekove in manjšinske pravice, državno upravo in lokalno samoupravo

Pokrajinski sekrateriat za izobraževanje, upravo in narodne skupnosti

Varuh človekovih pravic

Pokrajinski ombudsman

Helsinški odbor za človekove pravice v Srbiji – letno poročilo
Nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina
Centar za razvoj civilnog društva