SARIVAL SOSIČ, AVGUST BERTHOLD, PETI SLOVENSKI IMPRESIONIST, IN NJEGOVA PRVA RAZSTAVA V BEOGRADU

Slovenika V (2019) 99-110
Strokovni članek
UDK: 77.071:929 Бертолд А.
75:061.43(497.11)«1904«
Tekst primljen za objavljivanje 30. 10. 2019.
Besedilo sprejeto za objavo 30. 10. 2019
Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2019.5.1.6

Sarival Sosič
Univerza v Novi Gorici
Akademija umetnosti
Slovenija in
Visoka šola za storitve (VIST)
Oddelek za fotografijo
Ljubljana, Slovenija
sarival.sosic@mgml.si

Avgust Berthold, peti slovenski impresionist, in njegova prva razstava v Beogradu

Povzetek: Avgust Berthold je bil dinamična, aktivna in ustvarjalna osebnost, ki je krepko zaznamovala naš kulturni prostor v začetku dvajsetega stoletja. Kot sopotnik slikarjev impresionistov je z njimi aktivno sodeloval, hkrati pa sam ustvarjal kvalitetne umetniške fotografije, zato ga danes razumemo kot petega slovenskega impresionista. Tako kot ostali štirje impresionisti je tudi Berthold zaslužen za to, da je postavil slovensko umetnosti ob bok takratni evropski umetnosti. Za njegovo razgibano delovanje je pomembna 1.jugoslovanska umetniška razstava iz leta 1904 v Beogradu, na kateri je razstavil 12 fotografij (Portret, Del iz okolice Münchna, Zima, Pod snegom, Moja ljubezen, Samota, Portret slikarja Riharda Jakopiča, Del iz škofjeloške okolice, Kronberg na Taunusu, Noč, Večer, Poletje). Te fotografije so bile izdelane v gumijevem postopku in zato zelo podobne impresionističnim slikam. Motivno so prevladovale impresije intimnega pejsaža, pomemben fotografski portret s te razstave pa je zagotovo Portret slikarja Riharda Jakopiča.

Ključne besede: piktorializem, peti slovenski impresionist, intimni pejsaž, umetniška fotografija, fotografska razstava

 

Sarival Sosič
Univerzitet u Novoj Gorici
Akademija umetnosti
Slovenija i
Visoka strukovna škola
Odeljenje za fotografiju
Ljubljana, Slovenija
sarival.sosic@mgml.si

AVGUST BERTOLD, PETI SLOVENAČKI IMPRESIONISTA, I NJEGOVA PRVA IZLOŽBA U BEOGRADU

Sažetak: Avgust Bertold (Berthold) je bio dinamična, aktivna i kreativna ličnost, koja je početkom dvadesetog veka značajno obeležila naš kulturni prostor. Kao njihov saputnik, aktivno je sarađivao sa slikarima impresionistima, i takođe sam kreirao kvalitetne umetničke fotografije, pa ga zato danas možemo sagledavati kao petog slovenačkog impresionistu. Kao i ostala četvorica, i Berhold je bio zaslužan za to što je slovenačka umetnost postavljena rame uz rame sa tada savremenom evropskom umetnošću. U njegovom dinamičnom delovanju, od velike važnosti je 1. jugoslovenska umetnička izložba, održana 1904. godine u Beogradu, gde je izložio 12 fotografija (Portret, Del iz okolice Münchna, Zima, Pod snegom, Moja ljubezen, Samota, Portret slikarja Riharda Jakopiča, Del iz škofjeloške okolice, Kronberg na Taunusu, Noč, Večer, Poletje). Te fotografije bile su izrađene na poseban način, sa gumiarabikom, i zato veoma podsećaju na impresionističke slike. U motivima preovladavaju impresije intimnog pejzaža, a značajan fotografski portret sa izložbe je, bez sumnje, Portret slikara Riharda Jakopića.

Ključne reči: piktorijalizam, peti slovenački impresionista, intimni pejzaž, umetnička fotografija, fotografska izložba

 

Sarival Sosič
University of Nova Gorica
School of Arts
Slovenia &
Higher School of Applied Sciences
Department of Photography
Ljubljana, Slovenia
sarival.sosic@mgml.si

AUGUST BERTHOLD: THE FIFTH SLOVENIAN IMPRESSIONIST ARTIST AND HIS FIRST EXHIBITION IN BELGRADE

Abstract: August Berthold was a dynamic, active and creative person who marked the local cultural environment at the beginning of the 20th century. As a companion of Impressionist artists, he actively collaborated with them and he also made high-quality artistic photographs. Due to this, he may be considered the fifth Slovenian Impressionist artist. Along with the other four artists, Berthold contributed to the recognition of Slovenian art in the contemporary European context. The First Yugoslav Art Exhibition, held in 1904 in Belgrade, where he exhibited 12 photographs (Portrait, In the Vicinity of Munich, Winter, Under the Snow, My Love, Loneliness, Portrait of the Painter Rihard Jakopič, In the Vicinity of Škofja Loka, Kronberg im Taunus, Night, Evening, Summer), has a particularly important place in his dynamic agenda. The photos were made using a special procedure (involving gum arabic), due to which they looked like Impressionist paintings. The dominant motifs included the impressions of intimate landscapes. The Portrait of the Painter Rihard Jakopič was undoubtedly a remarkable photographic portrait presented at the exhibition.

Keywords: pictorialism, the fifth Slovenian Impressionist painter, intimate landscape, art photography, photo exhibition