Tatjana Bukvič, Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v Republiki Srbiji: raziskava med učenci, starši in učiteljicami

Slovenika II (2016) 21-34
Pregledni znanstveni članek
UDK: 371.3::811.163.6(497.11)”2015/2016”
371.398
Tekst primljen za objavljivanje 30. 11. 2016.
Besedilo sprejeto za objavo 30. 11. 2016
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

Tatjana Bukvič
OŠ Jožeta Moškriča
Ljubljana, Slovenija
tatjana.bukvic@guest.arnes.si

 

Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v Republiki Srbiji: raziskava med učenci, starši in učiteljicami

Povzetek: Uvodna poglavja članka obsegajo predstavitev osnovnih pojmov s področja jezikov v stiku, pregled izseljevanja Slovencev v Srbijo ter podatke o njihovi organiziranosti in delovanju danes. Osrednji del vsebuje poglavje s predstavitvijo dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v tujini, njegovega zgodovinskega razvoja ter današnje organiziranosti. Empirični del predstavlja raziskavo, ki je bila izvedena v Srbiji v šolskem letu 2015/16 med otroki, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v Srbiji, njihovimi starši ter učitelji. Prikaz in interpretacija rezultatov prinašata pomembno dopolnitev vedenja o sociolingvistični podobi slovenske skupnosti in o otrocih, ki obiskujejo dopolnili pouk slovenščine. Predstavljeni so raba in znanje slovenskega jezika pri otrocih in starših, njihova stališča do slovenščine in slovenstva nasploh ter njihov odnos do dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture. Prispevek odkrivanju pomena pouka dodajajo tudi učiteljice, ki poučujejo otroke v Srbiji.

Ključne besede: sociolingvistična raziskava, slovenski zdomci v Srbiji, jeziki v stiku, dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, odnos do slovenščine

 

Tatjana Bukvič
OŠ „Jožeta Moškriča“
Ljubljana, Slovenija

Dopunska nastava slovenačkog jezika i kulture u Republici Srbiji: istraživanje među učenicima, roditeljima i nastavnicima

Sažetak: Uvodna poglavlja članka obuhvataju prezentaciju ključnih pojmova iz oblasti jezika u kontaktu i pregled iseljavanja Slovenaca u Srbiju, kao i podatke o njihovoj sadašnjoj organizaciji i funkcionisanju. Centralni deo članka sadrži poglavlje u kojem su predstavljeni dopunska nastava slovenačkog jezika i kulture u inostranstvu, njen istorijski razvoj i savremena struktura. Empirijski deo predstavlja istraživanje koje je bilo obavljeno u Srbiji u školskoj godini 2015/2016, među učenicima dopunske nastave slovenačkog jezika i kulture u Srbiji, njihovim roditeljima i nastavnicima. Prikazi i interpretacija rezultata donosem važnu dopunu znanja o sociolingvističkoj slici slovenačke zajednice, kao i o deci koja posećuju dopunsku nastavu. Prikazani su primena i nivo poznavanja slovenačkog jezika kod dece i roditelja, njihov stav prema slovenačkom jeziku, svest o slovenačkom poreklu i njihov stav o dopunskoj nastavi slovenačkog jezika i kulture. Poseban doprinos ka razumevanju značaja nastave pružaju i odgovori nastavnika koji predaju deci u Srbji.

Ključne reči: sociolingvističko istraživanje, slovenački iseljenici u Srbiji, jezici u kontaktu, dopunska nastava slovenačkog jezika i kulture, odnos prema slovenačkom jeziku

 

Tatjana Bukvič
Jožeta Moškriča Primary School
Ljubljana, Slovenia

Supplementary Tuition of the Slovenian Language in the Republic of Serbia: A Survey Among Schoolchildren, Parents and Teachers

Abstract: The introductory paragraphs of the paper present the key concepts in the field of languages in contact and an overview of the emigration of Slovenians in Serbia, as well as information about their current organization and functioning. The central part of the paper contains a section which presents the supplementary tuition of the Slovenian language and culture abroad, its historical development and modern structure. The empirical part of the study is a survey conducted in Serbia in the 2015/2016 school year, among the students of the Slovenian language and culture in Serbia, their parents and teachers. The presentation and interpretation of results significantly supplement the body of knowledge on the sociolinguistic image of the Slovenian community, as well as the children who attend supplementary classes. The paper also presents the application and the level of knowledge of the Slovenian language in children and their parents, as their attitude towards the Slovenian language, and their attitude towards supplementary classes in the Slovenian language and culture. A special contribution to the understanding of the significance of tuition is provided by the responses of teachers who teach children in Serbia.

Keywords: sociolinguistic research, Slovenian expatriates in Serbia, languages in contact, supplementary teaching in the Slovenian language and culture, attitudes towards the Slovenian language