Slovenika VIII (2022)

Slovenika, vol. 8

Impresum

Povodom 120 godina od rođenja Mihovila Logara / Ob 120. obletnici rojstva Mihovila Logarja
(urednici broja / urednika številke Adriana Sabo i/in Milan Milojković)

Sadržaj / Vsebina

Adriana Sabo, Milan Milojković
Uvodna reč / Uvodnik / Editorial

Fototeka / Fototeka

Mihovil Lale Logar, Svetlana Logar
Iz neobjavljene fototeke Mihovila Logara / Iz neobjavljene fototeke Mihovila Logarja

Naučni i stručni članci / Znanstveni in strokovni članki

Anica Sabo
Iz simfonijskog opusa Mihovila Logara (1902–1998) Rondo rustiko / Iz simfoničnega opusa Mihovila Logarja (1902–1998) Rondo rustiko

Милош Браловић
Две токате за клавир и гудачки оркестар Миховила Логара / Dve tokati za klavir in godalni orkester Mihovila Logarja

Neda Nikolić
Humor u Maloj serenadi Mihovila Logara / Humor v delu Mala serenada Mihovila Logarja

Bojana Radovanović, Marija Golubović
Zaostavština Mihovila Logara u Odboru za zaštitu srpske muzičke baštine SANU / Zapuščina Mihovila Logarja v Odboru za zaščito srbskega glasbenega izročila SANU

Lidija Podlesnik Tomášiková
Rokopisi in zgodnje notne izdaje Mihovila Logarja (1902–1998) iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani v luči skladateljeve korespondence z ljubljansko Glasbeno matico v času od 1928 do 1941 / Rukopisi i rana notna izdanja Mihovila Logara (1902– 1998) iz Narodne i univerzitetske biblioteke u Ljubljani u svetlu korespondencije kompozitora sa ljubljanskom Glazbenom maticom od 1928. do 1941. godine

Teodora Trajković
Bibliografija odabranih tekstova o Mihovilu Logaru / Bibliografija izbranih besedil o Mihovilu Logarju

Varia / Varia

Helena Rill
Kompleksne putanje ljudskih sudbina: mogu li se naučno prepoznati? Treći deo / Kompleksne poti človeških usod: jih je mogoče znanstveno prepoznati? Tretji del

Natalija Panić Cerovski
Suprasegmentna obeležja i novi markeri citiranja / Suprasegmentne označbe in nove oznake navajanja

Janja Vollmaier Lubej
Tema ujetosti in brezizhodnosti v romanih Filio ni doma (1990) in Ptičja hiša (1995) Berte Bojetu / Tema zarobljenosti i bezizlaznosti u romanima Filio ni doma (1990) i Ptičja hiša (1995) Berte Bojetu

Prevod na slovenački jezik / Prevod v slovenski jezik

Mihovil Logar Moja prva leta bivanja v Beogradu, med naslednjimi petdesetimi / Moje prve godine boravka u Beogradu među pedeset daljih

Hronika i prikazi / Kronika in prikazi

Ivana Kronja
Slovenačka i srpska kultura na Danima slovenačkog filma u Beogradu, 2020–22: hronika / Slovenska in srbska kultura na Dnevih slovenskega filma v Beogradu, 2020-22: kronika

Stefan Savić
Imaginarna muzička scena u kamernim delima Mihovila Logara – prikaz koncerta održanog u Galeriji SANU 6. oktobra 2022. godine / Imaginarna glasbena scena v komornih deli Mihovila Logarja – prikaz koncerta v Galeriji SANU 6. oktobra 2022

Boštjan Božič
Dva jubileja lektorata za slovenski jezik na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu / Dva jubileja lektorata za slovenački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Jelena Budimirović
Prikaz tematskega zbornika BeLiDa 1 / Prikaz tematskog zbornika BeLiDa 1

Borko Kovačević
Projekat AVANTES / Projekt AVANTES

Beleške o autorima / Podatki o avtorjih

Izdavački savet i lista recenzenata: imena i afilijacije / Svet časopisa in seznam recenzentov: naslov in afiliacije

Politika časopisa i uputstvo autorima / Politika časopisa in navodila avtorjem / Journal policy and author guidelines

Slovenika prihvaćena za objavljivanje na sastanku Izdavačkog saveta, 12. 12. 2022. godine / Slovenika sprejeta za objavo na sestanku Svetovalnega odbora 12. 12. 2022

Izdavanje publikacije finansirano je iz sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Izid publikacije je financiran s sredstvi Ministrstva za kulturo in informiranja Republike Srbije in Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.

Časopis Slovenika je indeksiran u/v: ERIH PLUS – European Reference Index for the  Humanities; MKS lista – Референтный перечень славистических журналов при МКС; DOAJ  – Directory of Open Access Journals; WorldCat OCLC – Online Computer Library Center.