UPIS V POSEBNI IMENIK

Vpis v posebni volilni imenik slovenske narodne manjšine

Zakon o nacionalnih svetih narodnih manjšin iz leta 2009 je omogočil vpis v posebne volilne imenike narodnih manjšin v Srbiji. Obrazec za vpis lahko prevzamete tukaj

zahtev_pbs_upis_slovenacki[1]

Na osnovi Zakona o varovanju osebnih podatkov, ki velja od 1. 1. 2009, je za vpis v posebni volilni imenik potrebno izpolnjeni zahtevek za vpis osebno dostaviti pristojni občinski upravi, kjer imate prijavljeno prebivališče – ob predložitvi osebne izkaznice. Zakon tudi dopušča, da izpolnjen zahtevek skupaj s fotokopijo osebne izkaznice pošljete priporočeno na naslov vaše pristojne občinske uprave. Pristojna občinska uprava bo na vaš naslov v 15 dneh poslala Odločbo o vpisu v posebni volilni imenik. Vpis v posebni volilni imenik je oproščen plačila administrativnih stroškov.

Z vpisom v posebni volilni imenik se ne izgubijo druge volilne pravice.

Z Odločbo o vpisu v posebni volilni imenik slovenske narodne manjšine se pridobi pravica do udeležbe na neposrednih volitvah Slovenskega nacionalnega sveta, ki so vsaka štiri leta. Pričakujemo, da bodo volitve za nove sestave Nacionalnih svetov razpisane sredi leta 2014.

Upis u poseban birački spisak slovenačke nacionalne manjine


Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina iz 2009. g. omogućio je upis u posebne biračke spiskove nacionalnih manjina u Srbiji. Formular za upis možete preuzeti ovde

zahtev_pbs_upis_slovenacki[1]

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnost, koji se primenjuje od 01.01.2009. godine, za upis u poseban birački spisak potrebno je da je popunjen zahtev dostavite lično nadležnim opštinskim upravama  gde imate prijavljeno prebivalište, uz uvid u ličnu kartu. Zakon, takođe, dozvoljava da popunjen zahtev sa fotokopijom lične karte dostavite preporučenom pošiljkom na adresu vaše nadležne opštinske uprave. Nadležna opštinska uprava dostaviće vam na vašu adresu Rešenje o upisu u poseban birački spisak u roku od 15 dana. Upis u poseban birački spisak oslobođen je plaćanja administrativnih taksi.

Upisom u ovaj poseban birački spisak ne gube se druga biračka prava.

Rešenjem o upisu u posebni birački spisak slovenačke nacionalne manjine stiče se pravo učestvovanja na neposrednim izborima za Slovenački nacionalni savet, koji se održavaju svake četiri godine. Očekuje se da sredinom 2014. godine budu raspisani izbori za nove sazive Nacionalnih saveta.