Slovenika VI (2020)

Slovenika-VI-naslovna-za-sajt

Impresum

Sadržaj / Vsebina

Naučni i stručni članci / Znanstveni in strokovni članki

Marija Mitrović
Recepcija scensko-muzičkih obrada „Hlapca Jerneja“ / Recepcija scensko-glasbenih predelav „Hlapca Jerneja

Ivana Vuksanović
Opera Pokondirena tikva Mihovila Logara i zasnivanje komičnog muzičko-scenskog žanra u Srbiji / Opera Pokondirena tikva Mihovila Logarja in vzpostavitev komičnega glasbeno-scenskega žanra v Srbiji

Tjaša Markežič
Po poti izgnanstva s slovenskimi književnicami: od Spodnje Štajerske do Srbije / Na putu izgnanstva sa slovenačkim književnicama: od Donje Štajerske do Srbije

Katarina Begović
Bojati se (plašiti se, čuvati se, bežati od) koga/čega kao (od) <živog> ognja (<žive> vatre): srpsko-slovenačke paralele i opšti slovenski plan / Paziti se (bati se) koga/česa kakor živega ognja: srbsko- slovenske vzporednice in splošni slovanski kontekst

Milica Poletanović
Osobenosti udžbenika srodnog jezika kao stranog (na primeru udžbenika za slovenački jezik kao strani) / Značilnosti učbenika sorodnega jezika kot tujega (na primeru učbenika za slovenščino kot tuji jezik)

Helena Rill, Lada Stevanović
Kompleksne putanje ljudskih sudbina: mogu li se naučno prepoznati? / Kompleksne poti človeških usod: jih je mogoče znanstveno prepoznati?

Duška Meh, Dejan Georgiev
Bolečina kot pojav, razpet med telo, duševnost in sociokulturno okolje / Bol kao pojava, razapeta između tela, duhovnosti i sociokulturnog okruženja

Hronika / Kronika

Ivana Kronja
Dani slovenačkog filma u Beogradu: 2015–2020 / Dnevi slovenskega filma v Beogradu: 2015–2020

Andrej Strehovec
Arhitekturna polja med Slovenijo in Srbijo (Pet let mednarodnega povezovanja) / Polja arhitekture između Slovenije i Srbije (Pet godina međunarodnog povezivanja)

Saša Verbić
Kronologija Nacionalnega sveta – 10 let od ustanovitve (2010–2020) / Hronologija Nacionalnog saveta – 10 godina od osnivanja (2010–2020)

Prikazi i osvrti / Prikazi in pregledi

Darko Ilin
Alojzija Zupan Sosič Na molu suvremenosti ili o književnosti i romanu / Alojzija Zupan Sosič Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu

Marija Mrvošević
Ljubav sveobuhvatna – o pesmama Teodora Lorenčiča / Ljubezen vseobsegajoča – o pesmih Teodora Lorenčiča

Sećanje / Spomin

Anica Sabo, Marija Vauda
Zlatan Vauda (1923–2010) / Zlatan Vauda (1923–2010)

Beleške o autorima / Podatki o avtorjih

Izdavački savet i lista recenzenata: imena i afilijacije / Svetovalni odbor in seznam recenzentov: imena in afiliacije

Politika časopisa i uputstvo autorima / Politika časopisa in navodila avtorjem / Journal policy and author quidelines

Slovenika prihvaćena za objavljivanje na sastanku redakcije, 09. 12. 2020. godine / Slovenika sprejeta za objavo na sestanku redakcije 09. 12. 2020

Izdavanje publikacije finansirano je iz sredstava Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Izid publikacije je financiran s sredstvi Ministrstva državne uprave in lokalne samouprave, Ministrstva kulture in informiranja Republike Srbije in Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.