FONDACIJA SLOVENIKA

 

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji je leta 2021 ustanovil Fondacijo Slovenika kot nedobitno in nevladino organizacijo ustanovljeno na nedoločen čas, zaradi dobrodelne realizacije splošno koristnih ciljev utemeljenih v Memorandumu o ustanovitvi.

Fondacija je pravna oseba in za obveznosti prevzete v pravnem prometu odgovarja s svojim celotnim premoženjem.

Ime in sedež: Ime fondacije je Fondacija Slovenika. Sedež Fondacije je v Beogradu, Terazije 3/9.

Cilji:

Cilji ustanovitve fondacije so:

  • Promoviranje in izboljšanje položaja članov slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji na področju človekovih in manjšinskih pravic
  • Promoviranje in izboljšanje položaja članov slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji na področju kulture, javnega informiranja in izobraževanja
  • Promoviranje in izboljšanje javnih pooblastil ustanoviteljev na področju kulture, javnega informiranja in izobraževanja v domenu samouprave, katero izpeljuje ustanovitelj, skladno z zakonom

Fondacija ima Upravni odbor in upravitelja s štiri letnim mandatom.

Fondacija se financira preko donacij, prostovoljnih prispevkov in drugih prihodkih pridobljenih na zakonit način.

Delo fondacije je javno. Fondacija o svojem delu poroča v letnem poročilu preko spletne strani ali na drugi način.

Upravni odbor

  1. Saša Radić, predsednik UO
  2. Dino Dolničar, zamestnik predsednika UO
  3. Đorđe Veselinov, član
  4. Elza Ajduković, član
  5. Dejan Tasić, član

Upravitelj: Saša Verbič

Statut Fondacije 22.11.2021