STATUT FONDACIJE SLOVENIKA

 

U skladu sa odredbama članova 33. stav 4. i 34. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/2010, 99/2011- dr. zakon i 44/2018-dr. zakon), člana 8 stav 1 tačka 2 Osnovačkog akta Fondacije Slovenika Upravni odbor Fondacije Slovenika iz Beograda na prvoj elektronskoj sednici održanoj dana 26.10.2021. godine  doneo je

STATUT FONDACIJE SLOVENIKA

Uvodne odredbe

Član 1.

Fondacija Slovenika“ (u daljem tekstu: Fondacija) je nedobitna, nevladina organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom.

Fondacija ima svojstvo pravnog lica i za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Naziv i sedište

Član 2.

Naziv fondacije je Fondacija Slovenika (Фондација Словеника).

Član 3.

Sedište Fondacije je u Beogradu, Terazije 3/9.

Odluku o promeni naziva i sedišta Fondacije donosi osnivač

Oblik i sadržaj pečata

Član 4.

Fondacija ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisano: Fondacija Slovenika Beograd – Фондација Словеника Београд.

 

Ciljevi

Član 5.

Ciljevi osnivanja Fondacije su :

– promovisanje i unapređenje ljudskih, građanskih i manjinskih prava pripadnika slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

– promovisanje i unapređenje kulture, javnog informisanja i obrazovanja pripadnika slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

– promovisanje i unapređenje javnih ovlašćenja osnivača iz oblasti kulture, javnog informisanja i obrazovanja u domenu samouprave koju sprovodi osnivač, u skladu sa zakonom.

Organi fondacije

Član 6.

Organi Fondacije su upravni odbor i upravitelj.

Fondacija ima Programski savet koji ima savetodavnu funkciju.

Članove Programskog saveta imenuje osnivač.

Upravni odbor

Član 7.

Upravni odbor je organ upravljanja Fondacije, koji se stara o sprovođenju ciljeva Fondacije utvrđenih ovim Statutom.

Upravni odbor ima 5 članova.

Član 8.

Nadležnosti upravnog odbora:

  1. Imenuje i razrešava dužnosti upravitelja;
  1. Donosi statut i druge opšte akte Fondacije i njihove izmene i dopune
  1. Donosi finansijski plan i završni račun;
  1. Stara se o javnosti rada;
  1. Donosi poslovnik o svom radu;
  1. Odlučuje o pristupanju Fondaciji fizičkih i/ ili pravnih lica, u svojstvu suosnivača;
  1. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Član 9.

Predsednik upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama upravnog odbora na kojima je prisutna većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora

U slučaju sprečenosti predsednika, zamenik predsednika ili član upravnog odbora kojeg odredi upravni odbor saziva sednice upravnog odbora i vrši druga ovlašćenja predsednika upravnog odbora.

Upravni odbor može punovažno odlučivati ako je prisutno više od polovine njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova upravnog odbora.

Član 10.

Predsednika i članove upravnog odbora imenuje i opoziva osnivač.

Član 11.

Mandat članova upravnog odbora traje 4 godine.

Članstvo u upravnom odboru prestaje:

– Istekom mandata;

 – Opozivom;

– Ostavkom;

 – Gubitkom poslovne sposobnosti i

– Smrću.

Član 12.

Član upravnog odbora i upravitelj mogu dati ostavku u svako doba, pisanim obaveštenjem osnivaču.

Ostavka proizvodi dejstvo od dana naznačenog u njoj, ali u svakom slučaju u roku ne kraćem od 10 (deset) dana od momenta njenog prijema od strane osnivača.

Član 13.

U slučaju prestanka svojstva člana upravnog odbora ili upravitelja: ostavkom, smrću, gubitkom poslovne sposobnosti i razrešenjem, odnosno opozivom pre isteka mandata, to mesto će biti popunjeno na način predviđen za imenovanje lica kojem je prestalo članstvo odnosno dužnost iz navedenih razloga. Mandat tako imenovanog lica traje do isteka mandata lica umesto kojeg je imenovan.

 Upravitelj

Član 14.

Upravitelj Fondacije:

 – Zastupa Fondaciju i odgovara za zakonitost njenog rada;

 – Vodi poslove Fondacije saglasno odlukama upravnog odbora;

– Podnosi upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa;

 – Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima.

 

Član 15.

Upravitelja Fondacije imenuje i razrešava Upravni odbor.

Mandat upravitelja traje 4 godine.

Član 16.

Način sticanja imovine i korišćenja sredstava

Član 17.

Fondacija može sticati imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljeni način.

 

Delatnost

Član 18.

Fondacija stiče prihode i i neposrednim obavljanjem privredne delatnosti, i to:

5811 Naziv i opis delatnosti: Izdavanje knjiga u štampanom ili elktronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu; brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključijući izdavanje rečnika i enciklopedija; atlasa, mapa i karata; enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa;

Obrazovanje

Informisanje

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Fondacija će privrednu delatnost obavljati kao sporednu delatnost i isključivo u vezi sa ciljevima radi čijeg ostvarivanja je osnovana.

Član 19.

Imovina Fondacije koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o osnivanju i statutom.

Imovina Fondacije ne može se deliti osnivačima, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na davanje primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije (putni troškovi, dnevnice i dr.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenima.

Javnost rada

Član 20.

Rad Fondacije je javan.

Javnost rada Fondacije obezbeđuje se objavljivanjem godišnjeg izveštaja o radu putem interneta, publikacije, saopštenjima za javnost ili na drugi pogodan način.

O javnosti rada Fondacije stara se upravni odbor.

Način pristupanja u svojstvu suosnivača

Član 21.

Fondaciji može pristupiti fizičko ili pravno lice, u svojstvu suosnivača, ugovorom o pristupanju zaključenim između osnivača i lica koje pristupa.

Potpisi na ugovoru o pristupanju moraju biti overeni u skladu sa zakonom.

Član 22.

Ugovor o pristupanju dostavlja se organu nadležnom za poslove upisa i vođenje registra, radi upisa podataka o licu koje je pristupilo u svojstvu suosnivača u Registar.

Način raspodele imovine u slučaju prestanka rada

Član 23.

U slučaju prestanka rada Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi osnivač.

O statusnim promenama, o promeni naziva i sedišta,  promeni pravne forme, prestanku rada Fondacije i načinu korišćenja imovine Fondacije odluku donosi osnivač.

Član 24.

Preostala imovina Fondacije može se dodeliti samo drugoj fondaciji, zadužbini osnovanoj radi ostvarivanja opštekorisnog cilja ili udruženju, osnovanim radi ostvarivanja istih ili sličnih opštekorisnih ciljeva.

Preostala imovina može se dodeliti jednom ili se raspodeliti na više lica iz stava 1. ovog člana.

Član 25.

U slučaju da osnivač iz člana 23. ne donese odluku o raspodeli preostale imovine najkasnije u roku od 60 dana od donošenja odluke o prestanku Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi sedište Fondacije.

Postupak izmene i dopune statuta i drugih opštih akata

 

Član 26.

Izmene i dopune statuta i drugih opštih akata vrši upravni odbor Fondacije.

Član 27.

Inicijativu za izmene i dopune statuta sa predlogom izmena u pisanom obliku može dati 3 člana upravnog odbora ili osnivač.

Inicijativa za izmene i dopune statuta se podnosi u pisanom obliku predsedniku upravnog odbora.

Predsednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi. U slučaju da predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 30 dana sazovu sednicu sa predlogom izmena i dopuna statuta na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa.

Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica, koje ona izaberu.

Član 28.

Izmene i dopune statuta vrše se većinom glasova članova upravnog odbora Fondacije.

Član 29.

Druge opšte akte Fondacije donosi i njihove izmene vrši upravni odbor većinom glasova članova upravnog odbora Fondacije.

Inicijativu za donošenje i izmene opštih akata Fondacije, osim statuta, mogu dati upravitelj i bilo koji član upravnog odbora.

Inicijativa za donošenje akta sa obrazloženjem, odnosno inicijativa za izmenu akta sa predlogom izmena, podnosi se predsedniku upravnog odbora.

Predsednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

U slučaju da predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 30 dana sazovu sednicu na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa.

Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica koje ona izaberu.

Završne odredbe

 

Član 30.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o zadužbinama i fondacijama.

Član 31.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se nakon upisa Fondacije u nadležni registar.

ZA UPRAVNI ODBOR

Predsednik Upravnog odbora