Slovenika V (2019)

web-cover-SlovenikaV

Impresum

Književno-umetnički dijalozi / Književno-umetniški dialogi
(urednica broja / urednica številke Tanja Tomazin)

 

Sadržaj / Vsebina

Tanja Tomazin
Uvodnik / Uvodna reč / Editorial

Naučni i stručni članci / Znanstveni in strokovni članki

Katja Mihurko Poniž
Vezi Zofke Kveder s srbskim kulturnim prostorom / Veze Zofke Kveder sa srpskim kulturnim prostorom

Goran Korunović
Лирски субјект у поезији Данета Зајца / Lirski subjekt v poeziji Daneta Zajca

Darko Ilin
Radost ponovo nađene dvojine – interkulturni aspekt zbirke poezije Život na razglednici Ane Ristović / Radost ponovno odkrite dvojine – medkulturni vidiki zbirke poezije Život na razglednici Ane Ristović

Vera Majstorović
Ka rečniku srpsko-slovenačkih lažnih prijatelja / K slovarju srbsko-slovenskih lažnih prijateljev

Jelena Budimirović
Iz pera prevodioca – problematika prevođenja književnosti sa slovenačkog na srpski jezik na primeru četiri dela / Izpod peresa prevajalke – problematika prevajanja književnosti iz slovenskega v srbski jezik na primeru štirih del

Sarival Sosič
Avgust Berthold, peti slovenski impresionist, in njegova prva razstava v Beogradu / Avgust Bertold, peti slovenački impresionista i njegova prva izložba u Beogradu

Franc Križnar
Slovensko srbski kulturni in še posebej glasbeni odnosi: Glasba je brezmejna! / Slovenačko-srpski kulturni i, posebno, muzički odnosi: Muzika je bezgranična!

Mitja Reichenberg
Filmska glasba in zlata leta slovenskega filma (2) / Filmska muzika i zlatne godine slovenačkog filma (2)

Prevođenje / Prevajanje

Marko Stanojević
Delo dobrega prevajalca je pravi podvig in včasih meji na magijo / Rad dobrog prevodioca je pravi podvig, i ponekad se graniči sa magijom

Prikazi i osvrti / Prikazi in pregledi

Marija Stanonik
Glasovi – knjižna zbirka slovenskih folklornih pripovedi iz naših dni / Glasovi – zbirka knjiga slovenačkih folklornih priča iz naših dana

Lada Stevanović
Privremeni boravak u tvrđavi Ig / Začasno bivališče na grad Ig

Vanesa Matajc
Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu / Postmodernizam u slovenačkom i srpskom romanu

Maja Đukanović
Bilateralni projekat Jezik, književnost i kultura kao osnova interkulturne komunikacije / Bilateralni projekt Jezik, književnost in kultura kot temelj medkulturne komunikacije

Maja Đukanović i/in Darko Ilin
Cankar i(in) mi: mednarodna študentska konfernca in zbornik / Cankar i(in) mi: međunarodna studentska konferncija i zbornik

Tanja Tomazin
Razstava »Rešetarji s Crvenega Krsta – stoletje obstoja v Beogradu« / Izložba „Rešetari sa Crvenog krsta – sto godina trajanja u Beogradu“

Beleške o autorima / Podatki o avtorjih

Izdavački savet i lista recenzenata: imena i afilijacije / Svetovalni odbor in seznam recenzentov: imena in afiliacije

Politika časopisa i uputstvo autorima / Politika časopisa in navodila avtorjem / Journal policy and author quidelines 

Tekstovi primljeni za objavljivanje na sastanku redakcije, 30. 10. 2019. godine / Besedila sprejeta za objavo na sestanku redakcije 30. 10. 2019

Štampanje publikacije finansirano je iz sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Tiskanje publikacije je financirano iz sredstev Ministrstva kulture in informiranja Republike Srbije in Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.