ALEKSANDRA PALADIN, ZLATAN VAUDA – DIRIGENT DEČJEG HORA RADIO-TELEVIZIJE BEOGRAD

Slovenika IX (2023) 89-106
Pregledni rad
UDK: 78.087.681
78.071.2 Вауда З.
Primljeno / Prejeto / Received: 03. 07. 2023.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 23. 11. 2023.
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

 DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2023.9.1.4

 

Aleksandra Paladin
Fakultet savremenih umetnosti
Beograd, Srbija
aleksandra.paladin@fsu.edu.rs

Zlatan Vauda – dirigent Dečjeg hora Radio-televizije Beograd

Sažetak: Kompozitor Zlatan Vauda svestrana je umetnička ličnost, koja je svojim profesionalnim angažovanjem aktivno uticala na oblikovanje srpskog, ali i jugoslovenskog muzičkog života druge polovine XX veka. Među delatnostima koje je obavljao posebno se ističe rad sa Dečjim horom Radio Beograda (kasnije Radio-televizije Beograd – RTB), koji je, kao dirigent, predvodio više od tri decenije, u periodu od 1953. do 1986. godine. Učestvovanje u različitim programskim projektima, nastupi na koncertima i festivalima širom nekadašnje Jugoslavije i u inostranstvu obeležili su najuspešnije godine u karijeri tog ansambla. Od strane muzičkih profesionalaca Vauda je bio prepoznat kao vrhunski poznavalac problematike u vezi sa formiranjem dečjih horova, ali i kao istraživač na planu obogaćivanja horskog repertoara, što je rezultiralo brojnim predavanjima koja je na te teme održao studentima dirigovanja, nastavnicima muzičkog vaspitanja (danas muzičke kulture), kao i dirigentima koji su sa decom radili. Njegovo praktično iskustvo bilo je podsticajno i za osnivanje mnogih dečjih horskih grupa, čiji su dirigenti često i sami bili nekadašnji članovi „Vaudinog Dečjeg hora“, što je naziv po kome je šira javnost prepoznavala Dečji hor RTB.

Ključne reči: Zlatan Vauda, Dečji hor RTB, dirigent

 

Aleksandra Paladin
Fakulteta sodobnih umetnosti
Beograd, Srbija
aleksandra.paladin@fsu.edu.rs

 ZLATAN VAUDA – DIRIGENT OTROŠKEGA ZBORA RADIO-TELEVIZIJE BEOGRAD

Povzetek: Skladatelj Zlatan Vauda je bil vsestranska umetniška osebnost, ki je s svojim poklicnim angažmajem aktivno vplivala na oblikovanje srbskega, pa tudi jugoslovanskega glasbenega življenja v drugi polovici XX stoletja. Med dejavnostmi, katere je opravljal, izstopa delo z Otroškim zborom Radio Beograda (pozneje Radio-televizije Beograd – RTB), katerega je, kot dirigent, vodil več kot tri desetletja, v obdobju od 1953 do 1986. Sodelovanje v različnih programskih projektih, nastopi na koncertih in festivalih po vsej nekdanji Jugoslaviji in v tujini, so zaznamovali najuspešnejša leta v karieri tega ansambla. Med glasbenimi profesionalci je Vauda veljal za vrhunskega poznavalca problematike v zvezi z oblikovanjem otroških zborov, pa tudi kot raziskovalec na ravni obogatitve zborovskega repertoarja, kar je za rezultat imelo številna predavanja, ki jih je na te teme imel za študente dirigiranja, učitelje glasbene vzgoje (danes glasbene kulture), ter za dirigente, ki so delali z otroki. Njegove praktične izkušnje so bile spodbudne tudi za ustanovitev številnih zborovskih skupin, katerih dirigenti so pogosto bili tudi nekdanji člani »Vaudinega Otroškega zbora«, kar je ime, po katerem je širša javnost poznala Otroški zbor RTB.

Ključne besede: Zlatan Vauda, Otroški zbor RTB, dirigent

 

Aleksandra Paladin
Faculty of Contemporary Arts
Belgrad, Serbia
aleksandra.paladin@fsu.edu.rs

ZLATAN VAUDA – CONDUCTOR OF THE CHILDREN’S CHOIR OF THE RADIO TELEVISION BELGRADE

Abstract: The composer Zlatan Vauda was a versatile artistic figure, whose professional engagement actively influenced the shaping of Serbian and Yugoslav musical life in the second half of the 20th century. His work with the Children’s Choir of Radio Belgrade (later Radio Television Belgrade – RTB), which he led as a conductor for more than three decades, 1953–1986, stands out among his activities. His involvement in various programmatic projects and performances at concerts and festivals throughout the former Yugoslavia and abroad marked the most successful years in the career of the ensemble. Among music professionals, Vauda was recognized as a supreme expert on the establishment of children’s choirs, but also as a researcher studying the enrichment of the choral repertoire, which resulted in numerous lectures on these topics for conducting students, teachers of music education (the course is now called music culture) and conductors working with children. His practical experience was encouraging for the establishment of many children’s choir ensembles, whose conductors had often been former members of ‘Vauda’s Children’s Choir’, which was a popular name of the Children’s Choir of the Radio Television Belgrade.

Keywords: Zlatan Vauda, Children’s Choir of the Radio Television of Belgrade, conductor