ANICA SABO, IZ SIMFONIJSKOG OPUSA MIHOVILA LOGARA (1902–1998) RONDO RUSTIKO

Slovenika VIII (2022) 47-59
Naučni članak
UDK: 785.6
78.071.1 Логар М.
Primljeno / Prejeto / Received: 19. 08. 2022.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 07. 12. 2022.
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2022.8.1.1

Anica Sabo
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Fakultet muzičke umetnosti
Srbija
anicasabo310@gmail.com

Iz simfonijskog opusa Mihovila Logara (1902–1998) Rondo rustiko

Sažetak: Mihovil Logar, poreklom Slovenac, rođen je u Rijeci (6. oktobra 1902), a svojim životom i radom značajno je uticao na muzički život u Srbiji. Muzičko obrazovanje stekao je u Pragu. Radio je kao profesor kompozicije na Muzičkoj akademji u Beogradu. Njegov opus je veoma obiman (preko dve stotine dela) i obuhvata gotovo sve muzičke žanrove (opera, balet, simfonijska muzika, koncerti, kantate, kamerna i klavirska muzika, solo pesme). U radu je dat kratak osvrt na četiri orkestarska dela koja odlikuje jezgrovitost muzičkog iskaza i u kojima se prepoznaju ključne karakteristike njegove muzike. Posebno se razmatra kompozicija Rondo rustico, za orkestar (1945), poznat i pod svojim prvobitnim naslovom Primorsko kolo.

Ključne reči: Mihovil Logar, orkestarska muzika, analitički uvid, Rondo rustico

 

Anica Sabo
Univerza umetnosti v Beogradu
Fakulteta glasbene umetnosti
Srbija
anicasabo310@gmail.com

IZ SIMFONIČNEGA OPUSA MIHOVILA LOGARJA (1902–1998) RONDO RUSTIKO

Povzetek: Mihovil Logar, po rodu Slovenec, je bil rojen na Reki (6. oktobra 1902), in s svojim življenjem in delom je pomembno vplival na glasbeno življenje v Srbiji. Glasbeno izobrazbo je pridobil v Pragi. Delal je kot profesor kompozicije na Glasbeni akademiji v Beogradu. Njegov opus je zelo obsežen (več kot dvesto del) in zajema skoraj vse glasbene žanre (opera, balet, simfonična glasba, koncerti, kantate, komorna in klavirska glasba, solo skladbe). V prispevku je predstavljen kratek pogled na štiri orkestrska dela, katera zaznamuje jedrnatost glasbenega izraza in v katerih so prepoznavne ključne značilnosti njegove glasbe. Posebej se obravnava skladba Rondo rustico, za orkester (1945), znana tudi pod svojim prvotnim naslovom Primorsko kolo.

Ključne besede: Mihovil Logar, orkestrska glasba, analitični vpogled, Rondo rustico

 

Anica Sabo
University of Arts in Belgrade
Faculty of Music
Serbia
anicasabo310@gmail.com

THE HIGHLIGHTS OF THE SYMPHONIC OPUS OF MIHOVIL LOGAR (1902–1998) RONDO RUSTICO

Abstract: Mihovil Logar, Slovenian by origin, was born in Rijeka (6 October 1902), but through his life and work he made a significant impact on musical life in Serbia. Logar received his musical education in Prague. He worked as a professor of composition at the Academy of Music in Belgrade. His opus is considerable (over two hundred pieces) and it includes almost all musical genres (opera, ballet, symphonic music, concerts, cantatas, chamber and piano music, solo songs). The paper gives a brief overview of four orchestral works distinguished for the concise musical expression which embody the key traits of his music. The composition Rondo rustico, for orchestra (1945), also known under its original title Primorsko kolo [Coastland kolo], is analyzed in greater detail.

Keywords: Mihovil Logar, orchestral music, analytical insight, Rondo rustico