DUŠKA MEH, DEJAN GEORGIEV, BOLEČINA KOT POJAV, RAZPET MED TELO, DUŠEVNOST IN SOCIOKULTURNO OKOLJE

Slovenika VI (2020) 129-145
Znanstveni članek
UDK: 616.8-009.7:165.18]:316.7
Primljeno / Prejeto: 07. 06. 2020.
Prihvaćeno / Sprejeto: 04. 12. 2020.
Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2020.6.1.7

 

Duška Meh
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Slovenija
meh.duska@gmail.com

Dejan Georgiev
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
dejan.georgiev@gmail.com

Bolečina kot pojav, razpet med telo, duševnost in sociokulturno okolje

Povzetek: Bolečina je večrazsežnostni pojav. Razumemo jo lahko, če upoštevamo vrsto dejavnikov, ki vplivajo nanjo, se medsebojno prepletajo in sodelujejo ter skupaj ustvarjajo enoten občutek, ki ga dojemamo vsak po svoje. Bolečina je namreč osebna izkušnja, ki je ne moremo deliti, jo pa z glasovi, besedami, kretnjami in vedénjem pokažemo tudi drugim. Ti jo lahko z obilico empatije vsaj okvirno spoznajo in razumejo. Ker se dogaja v različnih zgodovinskih in sociokulturnih okoljih, je njeno dojemanje raznoliko in odvisno od vrste dejavnikov. Bolečina ne vpliva samo na posameznika, ki jo čuti, ampak tudi na družino, svojce in družbo kot celoto.

Ključne besede: bolečina, kulturne razlike, psihosocialni dejavniki, telo

 

Duška Meh
Univerzitet u Ljubljani
Medicinski fakultet
Slovenija
meh.duska@gmail.com

Dejan Georgiev
Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet
Slovenija
dejan.georgiev@gmail.com

BOL KAO POJAVA, RAZAPETA IZMEĐU TELA, DUHOVNOSTI I SOCIOKULTURNOG OKRUŽENJA

Sažetak: Bol je višedimenzionalni fenomen. Možemo ga razumeti ako uzmemo u obzir niz faktora koji na njega utiču, prepliću se i međusobno sarađuju, te zajedno stvaraju jedinstveni osećaj, koji svako od nas doživljava na svoj način. Bol je, naime, lično iskustvo koje ne možemo da podelimo, ali možemo glasovima, rečima, gestovima i ponašanjem da ga pokažemo drugima. Sa puno empatije, oni ga mogu bar okvirno upoznati i razumeti. S obzirom na to da se bol javlja u različitim istorijskim i sociokulturnim sredinama, njegovo opažanje je raznoliko i zavisi od niza faktora. Bol ne utiče samo na pojedinca koji ga oseća već i na porodicu, rođake i društvo u celini.

Ključne reči: bol, kulturološke razlike, psihosocijalni faktori, telo

 

Duška Meh
University of Ljubljana
Faculty of Medicine
Slovenia
meh.duska@gmail.com

Dejan Georgiev
University of Ljubljana
Faculty of Philosophy
Slovenia
dejan.georgiev@gmail.com

PAIN AS A PHENOMENON, SUSPENDED BETWEEN THE BODY, SPIRITUALITY AND THE SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT

Abstract: Pain is a multidimensional phenomenon. One can comprehend it taking into account a number of factors that affect it, intertwine and collaborate with each other, and jointly create a unique feeling, which each individual experiences in their own way. Namely, pain is a personal experience that one cannot share, but can show it to the other people by means of voices, words, gestures and behaviour. If others involve a lot of empathy, they can at least become aware of it and understand it. Since pain occurs in different historical and socio-cultural environments, its perception is diverse and it depends on a number of factors. Pain affects not only the individual who feels it but also the family, relatives and society as a whole.

Keywords: pain, cultural differences, psychosocial factors, body