Gordana Petković, Akcija spasavanja dece srpske i slovenačke nacionalnosti iz logora Šarvar u Drugom svetskom ratu

Slovenika III (2017) 73-86
Pregledni rad
UDK: 94(=163.6)(439)”1939/1945”
94(=163.41:=163.6)(497.1)”1939/1945”
Teksti primljen za objavljivanje 23. 11. 2017.
Besedilo sprejeto za objavo 23. 11. 2017
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2017.3.1.4

Gordana Petković
Muzej grada Novog Sada
Novi Sad, Srbija
gordana.petkovich@gmail.com

Akcija spasavanja dece srpske i slovenačke nacionalnosti iz logora Šarvar u Drugom svetskom ratu

Sažetak: Ovaj rad se bavi akcijom spasavanja zatočenika, a pre svega dece iz mađarskog logora Šarvar u Drugom svetskom ratu, koju je predvodio dr Irinej Ćirić, episkop bački. Akcija je obuhvatala ukupno 2.800 dece, od kojih je njih 206 bilo slovenačke nacionalnosti, 180 majki sa odojčadima i oko 647 staraca. Da bi se prikazao značaj celokupne akcije, opisan je i rad Dečje bolnice u Novom Sadu, kao i drugi vidovi pomoći logorašima od strane srpskih pravoslavnih crkvenih opština Eparhije bačke. Rad je zasnovan na dokumentima koji se čuvaju u arhivi Srpske pravoslavne crkvene opštine novosadske i u Muzeju Vojvodine. Na taj način se nastoji predstaviti jedan poseban, ali nedovoljno proučavani vid saradnje srpskog i slovenačkog naroda u periodu Drugog svetskog rata.

Ključne reči: Drugi svetski rat, logor Šarvar, Irinej Ćirić, akcija spasavanja dece, Novi Sad

 

Gordana Petković
Muzej mesta Novi Sad
Novi Sad, Srbija
gordana.petkovich@gmail.com

Akcija reševanja otrok srbske in slovenske narodnosti iz taborišča Sárvár med drugo svetovno vojno

Povzetek: Članek je posvečen akciji reševanja ujetnikov, predvsem otrok, iz madžarskega taborišča Sárvár, ki jo je med drugo svetovno vojno vodil dr. Irinej Ćirić, bački episkop. Akcija je skupno zajela 2.800 otrok, med katerimi je bilo 206 otrok slovenske narodnosti, 180 mater z dojenčki in približno 647 starcev. Da bi prikazala pomen celotne akcije, avtorica opiše tudi delovanje Otroške bolnišnice v Novem Sadu in druge vrste pomoči, ki so jo taboriščnikom nudile srbske pravoslavne cerkvene občine Bačke eparhije. Članek temelji na dokumentih, ki jih hranijo v arhivu Srbske pravoslavne cerkvene občine v Novem Sadu in v Muzeju Vojvodine. Na ta način avtorica poskuša predstaviti posebno, vendar nezadostno proučeno obliko sodelovanja srbskega in slovenskega naroda v obdobju druge svetovne vojne.

Ključne besede: druga svetovna vojna, taborišče Sárvár, Irinej Ćirić, akcija reševanja otrok, Novi Sad

 

 

Gordana Petković
City Museum of Novi Sad
Novi Sad, Serbia
gordana.petkovich@gmail.com

Action to save Serbian and Slovenian children from the Sárvár Camp in World War II

Abstract: The paper deals with the action of rescuing detainees, primarily children, from the Hungarian camp Sárvár in World War II. The action was led by Dr Irinej Ćirić, the Orthodox Bishop of Bačka. A total of 2,800 children were saved in the action and 206 of them belonged to the Slovenian ethnic group. They were accompanied by 180 mothers with infants and about 647 elderly people. In order to highlight the significance of the action, the paper also describes the work of the Children’s Hospital in Novi Sad, as well as other forms of support provided by Serbian Orthodox communities of the Eparchy of Bačka. The paper is based on documents from the archives of the Serbian Orthodox Community of Novi Sad and the Museum of Vojvodina. It seeks to present a distinct, though insufficiently studied form of collaboration between Serbs and Slovenians during World War II.

Keywords: World War II, Sárvár Camp, Irinej Ćirić, action to save children, Novi Sad