HELENA RILL, KOMPLEKSNE PUTANJE LJUDSKIH SUDBINA: MOGU LI SE NAUČNO PREPOZNATI? DRUGI DEO

Slovenika VII (2021) 125-135
Pregledni rad
UDK: 316.728:314.15.044-055.2(497.4)(093.3)
392.61(497.4:497.11)(093.3)
Primljeno / Prejeto / Received: 01. 07. 2021.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 20. 10. 2021.
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.7

 

Helena Rill
Centar za nenasilnu akciju (CNA)
Beograd, Srbija
Helena.rill@gmail.com

Kompleksne putanje ljudskih sudbina: mogu li se naučno prepoznati? Drugi deo

Treba samo da si malo hrabar, imaš samo jedan život

Sažetak: U ovom radu donosi se teorijski uvodnik za analizu razgovora koji sledi, a koji je deo šireg istraživanja migracija iz Slovenije u Srbiju. Metod korišćen za ovo istraživanje jesu usmeni intervjui, tj. razgovori vođeni sa ženama, i to kako bi se razotkrio intimni i skriveni aspekt migracionih procesa i individualnih iskustava. U prethodnom broju, uvodnik je bio posvećen teorijskim aspektima istraživanja migracija i usmenih istorija, čiji sadržaj nije uvek u skladu sa dominantnim i često vrlo jednostavnim vladajućim narativima. Naglašavajući razliku između celokupne životne priče (total life story) i tematske životne priče (topical life story), ovaj uvodnik proširuje teorijski okvir zadat u prethodnom broju i predočava značaj i mesto koje usmeni intervjui i životne priče (celokupne i tematske) imaju u mirovnom radu, psiho-socijalnim procesima pomirenja i opštem radu na razbijanju predubeđenja koja često vladaju među različitim delovima društva.

Ključne reči: migracije, sećanja, žene, životne priče, pomirenje

 

Helena Rill
Center za nenasilno akcijo (CNA)
Beograd, Srbija
Helena.rill@gmail.com

KOMPLEKSNE POTI ČLOVEŠKIH USOD: JIH JE MOGOČE ZNANSTVENO PREPOZNATI? DRUGI DEL

Moraš biti vsaj malo pogumen, imaš le eno življenje

Povzetek: V tem prispevku je predstavljen teoretični uvodnik za analizo pogovora, ki sledi, in ki je del zajetnejše raziskave migracij iz Slovenije v Srbijo. Metoda, uporabljena za pričujočo raziskavo je ustni intervju, oz. pogovori vodeni z ženskami, z namenom odkrivanja intimnega in skritega vidika migracijskih procesov ter individualnih izkušenj. V prejšnji številki je uvodnik bil posvečen teoretičnim vidikom raziskav migracij in ustnih zgodovin, katerih vsebina ni vedno v skladu z dominantnimi in pogosto zelo enostavnimi prevladujočimi narativi. Naglašujoč razliko med celotno življenjsko zgodbo (total life story) in tematsko življenjsko zgodbo (topical life story), ta uvodnik razširi teoretični okvir postavljen v prejšnji številki, in nakaže pomen ter mesto, ki jih imajo ustni intervjuji in življenjske zgodbe (celotne in tematske) v mirovnem delu, psiho-socialnih procesih miritev in splošnem delu na razbijanju predsodkov, ki so pogosti v različnih delih družbe.

Ključne besede: migracije, spomini, ženske, življenjske zgodbe, miritev

 

Helena Rill
Centre for Nonviolent Action (CNA)
Belgrade, Serbia
Helena.rill@gmail.com

COMPLEX TRAJECTORIES OF HUMAN DESTINIES: IS IT POSSIBLE TO IDENTIFY THEM USING SCIENTIFIC METHODS? PART TWO

All you need is a little courage, as you have only one life to live

Abstract: This paper presents a theoretical introduction for the analysis of the conversation that follows, which is part of a broader study of migration from Slovenia to Serbia. The research uses oral interviews as a method, i.e. conversations with women, to reveal the intimate and hidden aspect of migration processes and individual experiences. In the previous issue, the introductory section was dedicated to the theoretical aspects of the study of migration and oral histories, the content of which is not always in line with dominant and often very simple leading narratives. While emphasizing the difference between a total life story and a topical life story, this introduction expands the theoretical framework defined in the previous issue and highlights the importance and place that oral interviews and life stories (both total and topical) have in peace-making efforts, psycho-social processes of reconciliation, and the overall efforts to do away with prejudices that are often present in different parts of society.

Keywords: migrations, memories, women, life stories, reconciliation