Impresum – Slovenika 6

Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Časopis za kulturo, znanost in izobraževanje VI (2020)

ISSN: 2466-555X
ISSN: 2466-2852 (Online)

Izdavač / Založnik
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta i/in Nacionalni savet  slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji

Za izdavača / Za založbo
Prof. dr Jelena Kostić Tomović, Saša Verbič

Adresa izdavača / Naslov uredništva
Terazije 3/IX, 11000 Beograd
tel +381 (0)11 33 40 845
e-mail: nacionalnisvet@gmail.com
www.slovenci.rs

Lektura i korektura / Lektoriranje in korektura
Marina Spasojević (srpski), Milica Ševkušić (engleski), Tanja Tomazin (slovenački), Biljana Milenković- Vuković (korektura)

Dizajn korica i teksture / Oblikovanje naslovnice in teksture
Marija Vauda

Grafičko oblikovanje / Grafično oblikovanje
Jasmina Pucarević

Tehničko uređivanje elektronske verzije časopisa / Tehnična obdelava elektronskega izvoda časopisa
Milica Ševkušić, Biljana Milenković-Vuković

Tiraž / Naklada
300

Štampa / Tisk
Grafička škola, Beograd

Izdavanje publikacije finansirano je iz sredstava Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Izid publikacije je financiran s sredstvi Ministrstva državne uprave in lokalne samouprave, Ministrstva kulture in informiranja Republike Srbije in Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.

Glavni i odgovorni urednici / Glavni in odgovorni urednici
Prof. dr Maja Đukanović (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija), i/in Biljana Milenković Vuković (Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija)

Međunarodna redakcija / Mednarodni uredniški odbor
Dr. Tatjana Balažic Bulc (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija), M.A. Dejan Georgiev (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija), dr. Cvetka Hedžet Tóth (Univerza v Ljubljani, Filozofskaf akulteta, Slovenija), prof. dr Borko Kovačević (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija), Silvija Krejaković (Muzej grada Beograda – Zavičajni muzej Zemun, Srbija), prof. dr Željko Marković (Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija), dr. Mojca Nidorfer Šiškovič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija), prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija), prof. dr Anica Sabo (Univerzitet u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Srbija), dr Milena Spremo (Zrenjanin, Srbija), dr Lada Stevanović (Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija), dr. Janja Žitnik Serafin (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana, Slovenija), Dragomir Zupanc (Beograd, Srbija).

Međunarodni izdavački savet / Mednarodni svetovalni odbor
Prof. dr Jurij Bajec (Beograd), dr Jadranka Đorđević Crnobrnja (Beograd), dr. Zdenka Petermanec (Maribor), prof. dr Vesna Polovina (Beograd), dr Mladena Prelić (Beograd), dr. Nataša Rogelja (Ljubljana), dr. Alojzija Zupan Sosič (Ljubljana).

Sekretar redakcije / Tehnična urednica
Dr. Tanja Tomazin

Slovenika prihvaćena za objavljivanje na sastanku redakcije, 09. 12. 2020. godine / Slovenika sprejeta za objavo na sestanku redakcije 09. 12. 2020
Časopis se objavljuje jednom godišnje / Časopis izhaja enkrat na leto
Časopis se besplatno može preuzeti sa sajta: / Časopis se lahko brezplačno prevzame s spletne strani:
www.slovenci.rs