Naško Križnar, Filmski mostovi Dragomirja Zupanca med Srbijo in Slovenijo

Slovenika IV (2018) 161-185
Strokovni članek
UDK: 791.633-051:929 Zupanc D.
Tekst primljen za objavljivanje 03. 12. 2018.
Besedilo sprejeto za objavo 03. 12. 2018

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.7

Naško Križnar
ZRC SAZU
Inštitut za slovensko narodopisje
Ljubjana, Slovenia
nasko@zrc-sazu.si

Filmski mostovi Dragomirja Zupanca med Srbijo in Slovenijo / Filmski mostovi Dragomira Zupanca između Srbije i Slovenije

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)