Laura Fekonja, Metode poučevanja tujih jezikov

Slovenika II (2016) 13-20
Znanstveni članek
UDK: 371.3::811
Teksti primljen za objavljivanje 30. 11. 2016.
Besedilo sprejeto za objavo 30. 11. 2016
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

Laura Fekonja
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
laura_fekonja@hotmail.com

 

Metode poučevanja tujih jezikov

Povzetek: V prispevku so predstavljene metode, ki so bile tako v preteklosti, deloma pa še danes, aktualne pri poučevanju tujih jezikov. Potem ko se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavil t. i. komunikacijski pristop pri poučevanju tujih jezikov, se je za trenutek zdelo, da ponuja odgovore na vsa vprašanja in težave pri poučevanju. Vendar izkušnje kažejo, da ne obstaja ena univerzalna metoda, ki bi bila ustrezna za vse učne situacije. Za učitelje tujih jezikov je poznavanje različnih metod oziroma pristopov bistvenega pomena, da bi lahko zagotovili kakovosten pouk, tj. pouk, s pomočjo katerega bodo udeleženci jezikovnega pouka čim prej zgradili svojo jezikovno sporazumevalno zmožnost v tujem jeziku.

Ključne besede: metode poučevanja tujega jezika, slovnično-prevajalna metoda, direktna metoda, komunikacijski pristop

 

Laura Fekonja
Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet
Slovenija

Metode učenja stranih jezika

Sažetak: Uprkos tome što učenje stranih jezika ima tradiciju dugu oko šest hiljada godina, savremeno doba i za profesore stranih jezika i za student još uvek ostaje otvoreno pitanje primerenosti i efikasnosti određene metode učenja jezika. Pregled najpoznatijih odnosno najraširenijih metoda ukazuje na relativnost hipoteze da postoji jedna, univerzalna metoda, koja bi nudila rešenje za sve kontekste učenja stranog jezika. Predavači stranih jezika bi u svakom slučaju morali da budu upoznati sa različitim metodama, kako bi mogli da se opredele za odgovarajuću metodu u različitim kontekstima učenja.

Ključne reči: metode nastave stranog jezika, gramatičko-prevodilačka metoda, direktna metoda, komunikacijski pristup

 

Laura Fekonja
University of Ljubljana
Faculty of Philosophy
Slovenia

Foreign Language Learning Methods

Abstract: Although learning a foreign language is an activity with a six-thousand year-long history, in modern times, the issue of the appropriateness and effectiveness of a specific foreign method remains an open question both for foreign language teachers and students. A short overview of the most well-known, or the most commonly used methods shows the relativity of the hypothesis according to which there is only one, universal language teaching method able to offer a solution applicable in all contexts of second language teaching and learning. Foreign language teachers should be familiar with various methods in order to be able to choose a method suitable for a particular language learning context.

Keywords: foreign language teaching methods, grammar-translation method, direct method, communicative approach