LIDIJA PODLESNIK TOMÁŠIKOVÁ, ROKOPISI IN ZGODNJE NOTNE IZDAJE MIHOVILA LOGARJA (1902–1998) IZ NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI V LUČI SKLADATELJEVE KORESPONDENCE Z LJUBLJANSKO GLASBENO MATICO V ČASU OD 1928 DO 1941

Slovenika VIII (2022) 129-150
Pregledni rad
UDK: 78.071.1 Логар М.“1928/1941“
Primljeno / Prejeto / Received: 03. 08. 2022.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 07. 12. 2022.
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2022.8.1.5

Lidija Podlesnik Tomášiková
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana, Slovenija
lidija.podlesnik-tomasikova@nuk.uni-lj.si

Rokopisi in zgodnje notne izdaje Mihovila Logarja (1902–1998) iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani v luči skladateljeve korespondence z ljubljansko Glasbeno matico v času od 1928 do 1941

Povzetek: Obojestranska korespondenca Mihovila Logarja z ljubljansko Glasbeno matico (1928–1941) razkriva skladateljevo zavzemanje za izvedbo njegovih del v Ljubljani ter iskanje podpore osrednje ljubljanske glasbene inštitucije pri vzpostavitvi stikov s pomembnimi slovenskimi glasbenimi poustvarjalci v obdobju od konca njegovega študija kompozicije v Pragi do prvih let poklicne poti v Beogradu. Kljub intenzivnemu pošiljanju notnega materiala se ob pregledovanju le-tega zdi, da Logarjeva pričakovanja podpore s slovenske strani niso bila uresničena, in da so bile mnoge skladbe vrnjene skladatelju brez ljubljanskega prepisa in izvedbe, kar je razvidno v popisu skladb iz korespondence z ljubljansko Glasbeno matico. Osrednji del prispevka bo poizkus osnutka bibliografije Logarjevih zgodnjih del s popisom ohranjenih avtografov, prepisov in zgodnjih ljubljanskih in beograjskih notnih izdaj do leta 1941, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Ključne besede: Mihovil Logar, Glasbena matica v Ljubljani, korespondenca, biografija, bibliografija

Lidija Podlesnik Tomášiková
Narodna i univerzitetska biblioteka
Ljubljana, Slovenija
lidija.podlesnik-tomasikova@nuk.uni-lj.si

RUKOPISI I RANA NOTNA IZDANJA MIHOVILA LOGARA (1902–1998) IZ NARODNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U LJUBLJANI U SVETLU KORESPONDENCIJE KOMPOZITORA SA LJUBLJANSKOM GLAZBENOM MATICOM OD 1928. DO 1941. GODINE

Sažetak: Obostrana korespondencija Mihovila Logara sa ljubljanskom Glazbenom maticom (1928–1941) otkriva zalaganje kompozitora za izvođenje njegovih dela u Ljubljani i traženje podrške centralne ljubljanske muzičke institucije pri uspostavljanju kontakata sa značajnim slovenačkim muzičkim izvođačima u periodu od kraja njegovih studija kompozicije u Pragu do prvih godina profesionalnog puta u Beogradu. I pored intenzivnog slanja notnog materijala, čini se da Logarova očekivanja podrške sa slovenačke strane nisu bila ostvarena i da su mnoge kompozicije bile vraćene kompozitoru bez ljubljanskog prepisa i izvođenja, što se vidi iz popisa kompozicija iz korespondencije sa ljubljanskom Glazbenom maticom. Centralni deo članka predstavlja pokušaj izrade osnovne bibliografije Logarovih ranih dela sa popisom sačuvanih autografa, prepisa i ranih ljubljanskih i beogradskih notnih izdanja do 1941. godine, koji se čuvaju u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani.

Ključne reči: Mihovil Logar, Glazbena matica u Ljubljani, korespondencija, biografija, bibliografija

Lidija Podlesnik Tomášiková
National and University Library
Ljubljana, Slovenia
lidija.podlesnik-tomasikova@nuk.uni-lj.si

MANUSCRIPTS AND EARLY MUSIC PRINTS OF MIHOVIL LOGAR (1902–1998) HELD BY THE NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY IN LJUBLJANA IN THE LIGHT OF THE COMPOSER’S CORRESPONDENCE WITH THE GLASBENA MATICA MUSIC SOCIETY OF LJUBLJANA FROM 1928 TO 1941

Abstract: Mihovil Logar’s exchange of correspondence with the Glasbena Matica Music Society of Ljubljana (1928–1941) shows the composer’s commitment to the performance of his works in Ljubljana and his efforts to obtain the support of Ljubljana’s leading musical institution in establishing contacts with important Slovenian music performers in the years between the completion of his composition studies in Prague and the first years of his career in Belgrade. Although he was intensively sending sheet music to the Matica, it appears on closer examination that Logar’s expectations of support from the Slovenian side were not fulfilled, and that many compositions were eventually returned to the composer without a transcription or performance in Ljubljana, as can be observed from the inventory of compositions documented in his correspondence with the Glasbena Matica Music Society of Ljubljana. The core of the paper is an attempt to draft a bibliography of Logar’s early works, with an inventory of extant autographs, transcriptions and early prints from Ljubljana and Belgrade until 1941, held by the National and University Library in Ljubljana.

Keywords: Mihovil Logar, Glasbena Matica Music Society of Ljubljana, correspondence, biography, bibliography