MAJA KOVAČ, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV S POUDARKOM NA UČITELJIH SLOVENŠČINE

Slovenika VII (2021) 85-105
Pregledni rad
UDK: 37.091.12:005.963(497.4)
Primljeno / Prejeto / Received: 30. 06. 2021.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 20. 10. 2021.
Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.5

 

Maja Kovač
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
mk.majakovac@gmail.com

Izobraževanje in usposabljanje učiteljev s poudarkom na učiteljih slovenščine

Povzetek:  Postprofesionalna sodobnost od učiteljev zahteva vsestransko vseživljenjsko izpopolnjevanje, kar do neke mere zahteva tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, natančneje pa opredeljuje Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Model profesionalnega razvoja učiteljev predvideva napredovanje po fazah od novinca do eksperta na podlagi pridobljenih izkušenj, ki so povezane z delovno dobo, k temu pa pripomore tudi dodatno izobraževanje. Učitelji so zanj zainteresirani, ponudbo pa najdejo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. S slovenističnega vidika je zanimivo, da se slovenščina pojavlja v različnih vlogah, kot jezik sporazumevanja, jezik učnega procesa, jezik okolja in učni predmet, zadnjemu segmentu pa je namenjen tudi del programov, vendar za leto 2019/2020 pomembno več književnim kot jezikovnim vsebinam. Zato je nazadnje izpostavljen še program Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev kot primer programa, namenjenega posebej učiteljem slovenščine, ki je bil zaradi tematske aktualnosti (korpusno jezikoslovje) in izvedbene prilagodljivosti uspešen ter kaže primer dobre prakse.

Ključne besede: profesionalni razvoj učiteljev, učitelji slovenščine, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, didaktika slovenščine, jezikovne tehnologije

 

Maja Kovač
Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet
Slovenija
mk.majakovac@gmail.com

OBRAZOVANJE I OBUKA NASTAVNIKA SA NAGLASKOM NA NASTAVNICIMA SLOVENAČKOG

Sažetak: Postprofesionalna modernost zahteva sveobuhvatnu doživotnu obuku nastavnika, što u određenoj meri takođe zahteva Zakon o organizaciji i finansiranju obrazovanja, dok ga preciznije definiše Pravilnik o unapređenju zaposlenih u obrazovanju u zvanja. Model profesionalnog razvoja nastavnika predviđa postepeno napredovanje od početnika do eksperta na osnovu stečenog iskustva vezanog za radni vek, a tome doprinosi i dodatno obrazovanje. Nastavnici su zainteresovani za to i pronalaze ponudu u Katalogu programa daljeg obrazovanja i usavršavanja za stručno osoblje u obrazovanju. Sa stanovišta slovenistike, zanimljivo je da se slovenački pojavljuje u različitim ulogama, kao jezik komunikacije, jezik učenja, jezik okruženja i predmet, a deo programa je posvećen upravo poslednjem segmentu, ali za 2019/2020. sadrži znatno više književnih nego jezičkih sadržaja. Stoga je program jezičkotehnološke obuke za nastavnike istaknut kao primer programa namenjenog nastavnicima slovenačkog jezika, koji je bio uspešan zbog tematske važnosti (korpusna lingvistika) i fleksibilnosti izvođenja, te pokazuje primer dobre prakse.

Ključne reči: profesionalni razvoj nastavnika, nastavnici slovenačkog, dalje obrazovanje i usavršavanje, didaktika slovenačkog, jezičke tehnologije

 

Maja Kovač
University of Ljubljana
Faculty of Philosophy
Slovenia
mk.majakovac@gmail.com

TEACHERS’ EDUCATION AND TRAINING, WITH A SPECIAL REFERENCE TO TEACHERS OF SLOVENE

Abstract: Post-professional modernity requires comprehensive lifelong training from teachers, which is also, to some extent, required by the Law on the Organization and Funding of Education, and is more precisely defined in the Rules on the Promotion of Employees in Education to Professional Titles. The model of teachers’ professional development envisages progression in stages from novice to expert on the basis of acquired experience related to the career, and additional education also contributes to this. Teachers are interested in this and they find offers in the Catalogue of Continuing Education and Training Programmes for Professionals in Education. From the perspective of Slovene studies, it is interesting that Slovene appears in various roles, as a language of communication, a language of the learning process, a language of the environment and a school subject, and some programmes are dedicated to this last segment. However, in 2019/2020, the content of the programme was significantly more literary than linguistic. Therefore, the teacher training programme in Language Technology was last highlighted as an example of a programme intended specifically for Slovene language teachers. It was successful due to its thematic relevance (corpus linguistics) and implementation flexibility, and it shows an example of good practice.

Keywords: professional development of teachers, teachers of Slovene, continuing education and training, didactics of Slovene, language technology