MILENA SPREMO, ALBERT SCHWEITZER – PREDHODNIK SVETOVNEGA ETOSA KOT AKTUALNE ETIČNE MISLI V SLOVENIJI IN SVETU

Slovenika I (2015) 15-26
Znanstveni članek
UDK: 17 Schweitzer A.
Tekst primljen za objavljivanje 21. 12. 2015.
Besedilo sprejeto za objavo 21. 12. 2015
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

 

Milena Spremo
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
milena.spremo@gmail.com

Albert Schweitzer – predhodnik svetovnega etosa kot aktualne etične misli v Sloveniji in svetu

Povzetek: Nujnost globalne oziroma univerzalne etike je tema, ki je nagovarjala tudi nobelovca Alberta Schweitzerja, ki ugotavlja, da je resnično esencialni značaj kulture nekaj ultimativno etičnega, zato ni nič čudnega, da je njegova etika končala v Deklaraciji o univerzalnem etosu leta 1993 v Chicagu. Svojo etiko je Schweitzer gradil na nazoru spoštovanje do življenja, ki je vezana na odnos človeka do vsega, kar živi, zato ga lahko štejemo za predhodnika svetovnega etosa. Aktualizacija Schweitzerjevega nazora o spoštovanju do življenja je predvsem v aktualnem vprašanju, kako se soočati z globalizacijo in svetovnim zlom, ter v njegovem apelu, naj postanemo bolj človeški. Schweitzer si je prizadeval in javno nagovarjal k svetovnemu miru, ki ni toliko stvar političnih sporazumov, kot našega notranjega prepričanja in dojemanja stvarnosti. Verjel je, da je volja do kulture univerzalna volja do napredka, zato si je vztrajno prizadeval proti trpljenju in nasilju. Spoštovanje do življenja je univerzalno etično načelo, ki nam omogoča kaj takega, kot je skupno in varno domovanje vseh nas na svetu.

Ključne besede: Albert Schweitzer, etika, spoštovanje do življenja, svetovni etos, svetovni mir

 

Milena Spremo
Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet
Slovenija

Albert Švajcer – prethodnik svetskog etosa kao aktuelne etičke misli u Sloveniji i svetu

Sažetak: Neophodnost globalne, tj. univerzalne etike je tema kojom se bavio i nobelovac Albert Švajcer, utvrđujući da je esencijalni karakter kulture nešto što je ultimativno etično, pa stoga nije neobično što se njegova etika našla u Deklaraciji o univerzalnom etosu 1993. godine u Čikagu. Svoju etiku Švajcer gradi na stanovištu poštovanja života, koje je povezano sa odnosom čoveka prema svemu što živi, i zato ga možemo smatrati prethodnikom svetskog etosa. Aktuelizacija Švajcerovog stanovišta o poštovanju života ogleda se, pre svega, u aktuelnom pitanju o tome kako se suočiti sa globalizacijom i svetskim zlom, kao i u njegovom apelu da postanemo humaniji. Švajcer se zalagao i javno pozivao na svetski mir, koji nije u tolikoj meri predmet političkih sporazuma koliko našeg unutrašnjeg uverenja i shvatanja stvarnosti. On veruje da je volja za kulturom univerzalna volja za napretkom, i zato se istrajno zalaže protiv patnje i nasilja. Poštovanje života je univerzalno etičko načelo, koje omogućava da svi mi u svetu boravimo zajedno i bezbedno.

Ključne reči: Albert Švajcer, etika, poštovanje života, svetski etos, svetski mir

 

Milena Spremo
University of Ljubljana
Faculty of Philosophy
Slovenia

Albert Schweitzer – a Predecessor of Global Ethic as a Topical Ethical Concept in Slovenia and Worldwide

Abstract: The need for a global or universal ethic is one of the topics addressed by the Nobel Prize Laureate Albert Schweitzer, who noted that the true essential nature of civilization was ultimately ethical. Accordingly, it is no wonder that his ethics was incorporated into the Declaration of Global Ethic in 1993 in Chicago. Schweitzer’s ethics rests on his concept of the Reverence for Life, which is associated with man’s relationship with everything that lives. Therefore, Schweitzer may be considered to have been a predecessor of Global Ethic. The growing topicality of Schweitzer’s concept of the Reverence for Life is particularly reflected in the current issue of how to deal with globalization and global evil, as well as in Schweitzer’s appeal to become more humane. Schweitzer strove for and urged public opinion to seek world peace, which was not so much a matter of political agreement as of our intrinsic beliefs and perceptions of reality. He believed that the will to culture was the universal will to progress, and he, therefore, persistently strove against suffering and violence. The Reverence for Life is a universal ethical principle, which enables all of us to live in the world together and in safety.

Keywords: Albert Schweitzer, ethics, Reverence for Life, Global Ethic (Weltethos), world peace