NINA AKSIĆ, OSLUŠNIMO KONCERTNI PLAKAT I PROGRAM: ZLATAN VAUDA I DEČJI HOR RTB

 Slovenika IX (2023) 107-137
Naučni članak
UDK: 766(497.11)“1953/1986″
78.087.681:785.6(497.11)“1953/1986″
78.071.2 Вауда З.
Primljeno / Prejeto / Received: 08. 07. 2023.
Prihvaćeno / Sprejeto / Accepted: 23. 11. 2023.
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2023.9.1.5

 

Nina Aksić
Etnografski institut SANU
Beograd, Srbija
nina.aksic@ei.sanu.ac.rs

Oslušnimo koncertni plakat i program: Zlatan Vauda i Dečji hor RTB

Sažetak:  Arhivskа dokumentа važan su element u rekonstrukciji određenih događa[1]ja iz dalje ili bliže prošlosti, kao i života i rada pojedinaca i institucija. U ovom radu dat je pregled jednog dela građe iz ličnog fonda Zlatana Vaude, a pre svega opis Vaudinih koncerata s Dečjim horom RTB na osnovu sačuvanih koncertnih plakata i druge građe iz perioda od 1953. do 1986. godine. Rad je pisan s ciljem da se dopune dosadašnja saznanja o delovanju ovog slovenačko-srpsko-jugoslovenskog kompozitora kao dirigenta i šefa Dečjeg hora RTB. Pokušali smo da sagledamo doprinos Zlatana Vaude pozicioniranju Dečjeg hora RTB na jugoslovenskoj kulturnoj sceni, te da predstavimo Vaudu kao aktera u sprovođenju, a delimično i kreiranju kulturne politike u domenu horskog rada s decom, na koju je uticao kao kompozitor. Za rasvetljavanje značaja i mesta Zlatana Vaude i Dečjeg hora RTB u okvirima državne kulturne politike od pomoći su nam bili zapisi o organizaciji hora pred nastupe i putovanja, kao i koncertni programi (numere koje su izvođene) i podaci o povodima za organizovanje koncerata (državni praznici, jubileji državnih institucija i dr.).

Ključne reči: Zlatan Vauda, Dečji hor RTB, koncertni plakati i programi, horska muzika, kulturna politika u socijalizmu

 

Nina Aksić
Etnografski inštitut SANU
Beograd, Srbija
nina.aksic@ei.sanu.ac.rs

PRISLUHNIMO KONCERTNEMU PLAKATU IN PROGRAMU: ZLATAN VAUDA IN OTROŠKI ZBOR RTB

Povzetek: Arhivski dokumenti so pomemben element v rekonstrukciji določenih dogodkov iz daljnje ali bližje preteklosti, ter življenja in dela posameznikov in inštitucij. V pričujočem prispevku je predstavljen pregled dela gradiva iz osebnega fonda Zlatana Vaude, predvsem pa opis Vaudinih koncertov z Otroškim zborom RTB, na podlagi ohranjenih koncertnih plakatov in drugega gradiva iz obdobja od 1953 do 1986. Članek je napisan z namenom dopolnitve dosedanjih spoznanj o delovanju tega slovensko-srbsko-jugoslovanskega skladatelja, kot dirigenta in vodje Otroškega zbora RTB. Poskusili smo zajeti doprinos Zlatana Vaude pozicioniranju Otroškega zbora RTB na jugoslovanski kulturni sceni, in predstaviti Vaudo kot udeleženca v izvajanju, in delno tudi ustvarjanju kulturne politike na področju zborovskega dela z otroki, na katerega je vplival kot skladatelj. V rasvetlitvi pomena in mesta Zlatana Vaude ter Otroškega zbora RTB v okvirih državne kulturne politike, smo izhajali iz zapisov o organizaciji zbora pred nastopi in potovanji, ter iz koncertnih programov (naslovi, ki so bili izvajani) ter podatkov o priložnostih za organiziranje koncertov (državni prazniki, jubileji državnih inštitucij ipd.).

Ključne besede: Zlatan Vauda, Otroški zbor RTB, koncertni plakati in programi, zborovska glasba, kulturna politika v socializmu

 

Nina Aksić
Institute of Ethnography SASA
Belgrade, Serbia
nina.aksic@ei.sanu.ac.rs

LET’S HAVE A LOOK AT THE CONCERT POSTER AND PROGRAMME: ZLATAN VAUDA AND ТHE RADIO TELEVISION BELGRADE CHILDREN’S CHOIR

Abstract: Archival documents are an important element in the reconstruction of events from the distant or recent past, as well as of the life and work of individuals and institutions. This paper presents an overview of some materials from Zlatan Vauda’s personal belongings, and, most importantly, a description of Vauda’s concerts with the Radio Television Belgrade Children’s Choir based on the surviving concert posters and other materials dating from between 1953 and 1986. It was written with the aim of adding to the previous knowledge about the activities of this Slovenian, Serbian and Yugoslav composer as the conductor and head of the Radio Television Belgrade Children’s Choir. We seek to assess Zlatan Vauda’s contribution to the positioning of this choir on the Yugoslav cultural scene, and to present Vauda as an actor in the implementation and, to some extent, in the creation of cultural policy in the field of choral work with children, where he also made an impact as a composer. To shed light on the importance and place of Zlatan Vauda and the Radio Television Belgrade Children’s Choir in the context of the national cultural policy, the written records relating to the organization of the choir before performances and trips, as well as concert programmes (the compositions performed) and the information on the occasions for organizing concerts (public holidays, anniversaries of state institutions, etc.) were helpful.

Keywords: Zlatan Vauda, Radio Television Belgrade Children’s Choir, concert posters and programmes, choral music, cultural policy in socialism