Poziv k imenovanju novih članov v Sveta za Slovence v zamejstvu in po svetu

Predsednik Vlade RS Janez Janša poziva k predložitvi predlogov novih članov Sveta za Slovence v zamejstvu in Sveta za Slovence po svetu. Predloge predložite na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu do 30. septembra, 2012.

V letošnjem letu se sedanjim članom sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in Sveta Vlade RS za Slovence po svetu izteče mandat, zato pozivamo organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu, državne organe in institucije ter organizacije civilne družbe iz RS, da Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu posredujejo svoje predloge za imenovanje novih članov.

 

Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sta posvetovalni telesi Predsednika Vlade RS, ki sodelujeta pri oblikovanju in izvajanju politike ter strategij na področju skrbi za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Več o tem: http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2577/18c5e44f8d67218a4f6b73565b72923f/

 

http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/poziv_za_clane_Sveta_po_svetu.pdf

Javni razpis za dodelitev stipendij za studij v Republiki Sloveniji

Spostovani,

v Uradnem listu RS je bil v torek, 31. 7. 2012, objavljen Javni razpis za dodelitev stipendij za studij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za studijsko leto 2012/2013, ki ga razpisuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije. Vlada RS je na svoji 23. redni seji dala soglasje k pogojem in visini stipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu. Visina razpolozljivih sredstev za stipendije po tem javnem razpisu za studijsko leto 2012/2013 znasa 500.000,00 EUR. Visina osnovne stipendije za studijsko leto 2012/2013 znasa 150,00 EUR mesecno oziroma 1.800,00 EUR za celo studijsko leto. Na podlagi razpisa bo predvidoma podeljenih 150 stipendij.

O pogojih prijave si lahko preberete na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in stipendije (www.sklad-kadri.si).

K O N K U R S za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012. godini

Konkurs – međunacionalna tolerancija

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata
očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini
u 2012. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti kojei za

cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012.

godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u
Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 9.670.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do kraja 2012. godine, odnosno do utroška sredstava za
navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu.

Tekst konkursa
Formular

Informacije na http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1091

Portal eKonkursi pokrajinskih organa uprave za dodelu sredstava
Obaveštenje vezano za korišćenje sistema

Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana

Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2012/13

 
Veleposlaništvo vse zainteresirane obvešča, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje dne 6. 7. 2012 objavil Javni razpis štipendij za podiplomski študij (2. in 3. stopnja) državljanov držav ZB (Alb, BIH, ČG, Kosova, MAK, SRB) v Sloveniji. Nanj lahko kandidirajo tisti študenti, ki so dodiplomski študij zaključili v svoji matični državi(ne v Sloveniji). Rok prijave je petek, 21. 9. 2012.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana (državljanov Republike Albanije, Bosne in Hercegovina, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije) za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:        –          magistrski študij (druga stopnja)        –          doktorski študij.
Štipendija se podeli za:        –          življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto ter        –          šolnino: najvišji znesek odobrene štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Štipendije- Aktualni razpisi, 138. Javni razpis, v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro ob sredah tudi med 14. in 16. uro – kontaktna oseba: Doris Sattler, tel +386 (0) 1/434-58-92, e–mail: doris.sattler@sklad–kadri.si                                                                    * * *
Call for applications for the award of scholarship for postgraduate study of nationals of Western Balkans in Slovenia for the year 2012 – Call for applications No. 138 (Official Gazette no 51/12).
The subject-matter of the 138. call for applications is the award of scholarship to the nationals of Western Balkans (Nationals of Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, Republic of Montenegro, Republic of Kosovo, Republic of Macedonia and Republic of Serbia) for postgraduate studies in natural science, technology or medicine at educational institutions in the Republic of Slovenia for individual level of education, more precisely for:  – Master studies (second level),  – Doctoral studies.
The scholarship is granted for:  – living costs; in the total amount of EUR 8.400,00 for each study year;  and  – tuition fee; the maximum granted amount of yearly scholarship for tuition fee for an individual year of study according to this call for applications shall amount to 100% of tuition fee, but not more than EUR 3,000.00 for individual study year.
Additional information can be obtained from the Fund’s website www.sklad–kadri.si under Scholarships and Grants –> Call for Applications No. 138, or at the headquarters or telephone number of the Fund, during official hours: Monday to Friday from 9.00 to 12.00 o’clock, and Wednesday also between 14.00 and 16.00 o’clock – contact person: Doris Sattler, tel. +386 (0)1 434–58–92, e–mail: doris.sattler@sklad–kadri.si