Mladena Prelić i Biljana Milenković-Vuković, Deset deseteraca Janeza Vrhovca

Slovenika II (2016) 127-145
Građa / Gradivo
UDK: 821.163.41.09-12 Врховец Ј.
791.635-051 Vrhovec J.
Tekst primljen za objavljivanje 30. 11. 2016.
Besedilo sprejeto za objavo 30. 11. 2016

Mladena Prelić
Etnografski institut SANU
Beograd, Srbija
mladena.prelic@ei.sanu.ac.rs

Biljana Milenković-Vuković
Etnografski institut SANU
Beograd, Srbija
biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Deset deseteraca Janeza Vrhovca

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)