OBVESTILO O PREDČASNIH VOLITVAH

Obvestilo o predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 4. decembra 2011

Predsednik Republike Slovenije je 21. oktobra 2011 razpisal predčasne volitve v Državni zbor. Za dan volitev je določil nedeljo 4. decembra 2011, prvi dan za začetek volilnih opravil je določil 21. oktober 2011.

Razgrnitev volilnih imenikov:

Predvidoma od tedna med 24. in 28. oktobrom 2011 bo na sedežu Veleposlaništva RS v Beogradu razgrnjen posebni volilni imenik (PVI) z namenom ureditve vpisov volivcev. Natančen datum razgrnitve volilnega imenika pri tukajšnjem veleposlaništvu bo objavljen naknadno.

Vsak volivec ima v času uradnih ur veleposlaništva pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti. Prosimo, da ste pozorni predvsem na pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem izpiska iz matične knjige na mednarodnem obrazcu.

Obveščanje državljanov in možnosti glasovanja:

Tako kot do sedaj, bodo izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v državni zbor (vzorec obvestila) in načinih uresničevanja volilne pravice.

Izseljenci lahko uresničijo volilno pravico na volišču Veleposlaništva Republike Slovenije v Beogradu, v nedeljo 4. decembra 2011 med 9. in 17. uro, ali po pošti, saj bodo vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto. Izseljenci, ki se bodo v času volitev nahajali v RS, pa se lahko odločijo tudi za glasovanje na voliščih OMNIA v RS, vendar lahko na volišču v RS glasujejo le, če svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30. novembra 2011.

Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico na volišču Veleposlaništva Republike Slovenije v Beogradu, po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti na Veleposlaništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno sporočiti Državni volilni komisiji.Zahtevke za glasovanje po pošti ali na veleposlaništvu, volivec posreduje na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu št. 00386 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posreduje na elektronski naslov rvk@gov.si. Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 3. novembra 2011.

Prilagamo obrazec Zahtevka za glasovanje po pošti ali na veleposlaništvu, ki ga izpolnijo zdomci in pravočasno posredujejo DVK.

Informacije in obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si).

Obvestilo o zbiranje podpisov volivcev v podporo posamezni listi kandidatov oz. kandidatu za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06- UPB!, 54/07 odl. US; v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahkokandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivci).

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije, ki so dosegljivi tudi na spletni strani(http://www.dvk.gov.si). Obrazec je brezplačen in ga lahko dobite tudi na sedežu Veleposlaništva RS v Beogradu, v času uradnih ur.

Na podlagi 46. člena ZVDZ-UPB1 lahko da vsak volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Volivci, ki sem med zbiranjem podpisov stalno ali začasno nahajajo v Srbiji, svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Veleposlaništva RS v Beogradu, v času uradnih ur veleposlaništva.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo veleposlaništva. Volivec uradni osebi na vpogled predloži osebni dokument.

Volivec nato tako izpolnjen in s strani uradne osebe potrjen obrazec osebno pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

Podpora s podpisi se lahko od 21.10.2011 do dneva, ki je določen za predložitev list kandidatov, t.j. do vključno 9.11.2011.

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Posted in Uncategorized.