Marija Stanonik, Na dobroti svet stoji: izkušnje slovenskih izgnancev med II. svetovno vojno v okupirano Srbijo in nacistično Nemčijo

Slovenika IV (2018) 189-217
Strokovni članek
UDK: 94:314.151.3-054.73(=163.6)(497.11)“1941/1945″(093.3)
94:314.151.3-054.73(=163.6)(430)“1941/1945″(093.3)
Tekst primljen za objavljivanje 03. 12. 2018.
Besedilo sprejeto za objavo 03. 12. 2018

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.8

Marija Stanonik
ZRC SAZU
Inštitut za slovensko narodopisje
Ljubjana, Slovenia
marija.stanonik@zrc-sazu.si

Na dobroti svet stoji:  izkušnje slovenskih izgnancev med II. svetovno vojno v okupirano Srbijo in nacistično Nemčijo /
Na dobroti svet opstaje: iskustva slovenačkih izgnanika poslatih u okupiranu Srbiju i nacističku Nemačku, za vreme Drugog svetskog rata

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)