Sofija Miloradović i Karmen Kenda-Jež, Opšteslovenski lingvistički atlas (OLA)

Slovenika II (2016) 171-172
Prikaz

Sofija Miloradović
Institut za srpski jezik SANU
Beograd, Srbija
nesoni2@mts.rs

Karmen Kenda-Jež
Institut za slovenački jezik Frana Ramovša
Ljubljana, Slovenija

carmen@zrc-sazu.si

Opšteslovenski lingvistički atlas (OLA)

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)