TJAŠA MARKEŽIČ, PO POTI IZGNANSTVA S SLOVENSKIMI KNJIŽEVNICAMI: OD SPODNJE ŠTAJERSKE DO SRBIJE

Slovenika VI (2020) 49-68
Znanstveni članek
UDK: 821.163.6:929 Габорович Н.
821.163.6:929 Глазер А.
821.163.6:929 Рајнер М.
Primljeno / Prejeto: 22. 06. 2020.
Prihvaćeno / Sprejeto: 04. 12. 2020.
Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2020.6.1.3

 

Tjaša Markežič
Prva gimnazija Maribor
Slovenija
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org

Po poti izgnanstva s slovenskimi književnicami: od Spodnje Štajerske do Srbije

Povzetek:  Nemška okupacija dela slovenskega ozemlja v aprilu 1941 je zaznamovala življenja mnogo Slovencev. Okupator je prišel na Spodnjo Štajersko s ciljem, da jo čim prej ponemči. Vse, ki bi jih pri tem načrtu lahko ovirali, so nacisti nameravali izgnati z okupiranega področja. Med žrtvami so bile tudi slovenske književnice, ki so s svojim poklicem, literarnim ustvarjanjem in narodno zavestjo motile okupatorja pri njegovih namenih. Za organizacijo izgona so nacisti najprej ustanovili preseljevalni štab v Mariboru in njemu podrejene organe, za tem pa uredili zbirna taborišča v različnih krajih Spodnje Štajerske. V Mariboru so v taborišče za izgnance preuredili del meljske vojašnice, od tam pa so jih namenili v različne kraje v Srbiji.

Ključne besede: nacizem, Spodnja Štajerska, slovenski književniki, meljsko zbirno taborišče, izgnanstvo

 

Tjaša Markežič
Prva gimnazija Maribor
Slovenija
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org

NA PUTU IZGNANSTVA SA SLOVENAČKIM KNJIŽEVNICAMA: OD DONJE ŠTAJERSKE DO SRBIJE

Sažetak: Nemačka okupacija dela slovenačke teritorije u aprilu 1941. godine obeležila je živote mnogih Slovenaca. Okupator je došao u Donju Štajersku sa ciljem da tu teritoriju što pre germanizuje. Svakog ko bi mogao da ometa taj plan nacisti bi proterali sa okupiranih teritorija. Među žrtvama bile su i slovenačke književnice, koje su svojom profesijom, književnim stvaralaštvom i nacionalnom svešću ometale okupatora u njegovim namerama. U cilju organizacije progona, nacisti su najpre osnovali migracioni štab i njemu potčinjena tela, a zatim su organizovali sabirne logore po raznim krajevima Donje Štajerske. U Mariboru je deo kasarne „Melje“ pretvoren u logor za prognanike, odakle su oni poslati dalje u razna mesta po Srbiji.

Ključne reči: nacizam, Donja Štajerska, slovenački književnici, koncentracioni logor „Melje“, progonstvo

 

Tjaša Markežič
The First Maribor Grammar School
Slovenia
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org

TRACING THE JOURNEY OF EXILE OF SLOVENIAN FEMALE WRITERS: FROM LOWER STYRIA TO SERBIA

Abstract: The German occupation of a part of the Slovenian territory in April 1941 was a breaking point in the lives of many people. The occupation forces came to Lower Styria with the goal to Germanize the territory. The Nazis intended to banish all those who could stand in the way of their plans. The victims also included Slovenian female writers who interfered with the plans of the occupation forces through their profession, writing and national awareness. At first, the Nazis established a migration headquarters in Maribor and subordinate agencies to organize deportations; later, they established assembly camps at different sites in Lower Styria. In Maribor, a part of the barracks at Melje was reorganized to serve as a camp for the exiled, who were transported to different locations in Serbia.

Keywords: Nazism, Lower Styria, Slovenian writers, assembly camp at Melje, exile