TJAŠA MARKEŽIČ, STIČIŠČE SLOVANSKIH JEZIKOV PRI POUKU SLOVENŠČINE V GIMNAZIJI

Slovenika IX (2023) 213-227
Strokovni članek
UDK: 37.091.3::811.16(497.4)
37.091.3::811.163.6(497.4)
Prejeto / Primljeno / Received: 09. 03. 2023.
Sprejeto / Prihvaćeno / Accepted: 23. 11. 2023.
Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)

DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2023.9.1.9

 

Tjaša Markežič
Prva gimnazija Maribor
Slovenija
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org

Stičišče slovanskih jezikov pri pouku slovenščine v gimnaziji

Povzetek: Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo spodbujati in gojiti zanimanje dijakov za druge slovanske jezike. Učni načrt je profesorjem slovenščine pri tem v skromno pomoč – slovanske jezike pri jezikovnem pouku omenimo pri obravnavi zgodovine slovenskega jezika, pri pouku književnosti pa spoznamo le malo slovanskih literatov. Berila in učbeniki sicer ponujajo nekaj tovrstnih besedil, a je obravnava odvisna od profesorja, ker je učni načrt ne predpisuje. Tematski sklop na splošni maturi pa, če se ozre po slovanski literaturi, vključuje katerega od ruskih avtorjev. Profesorji slovenščine ob tem izvajamo tudi jezikovni tečaj za dijake, ki jim slovenščina ni materni jezik in se vključujejo v slovenski srednješolski sistem vzgoje in izobraževanja ter prihajajo prav iz slovanskih držav. Ponujamo tudi medpredmetne strokovne ekskurzije v slovanske države in mednarodne izmenjave z njimi.

Ključne besede: slovenski jezik, slovanski jeziki, srednja šola, književnost, sporazumevanje

 

Tjaša Markežič
Prva gimnazija Maribor
Slovenija
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org

SLOVENSKI JEZICI U NASTAVI SLOVENAČKOG JEZIKA U GIMNAZIJI

Sažetak: U Prvoj gimnaziji Maribor podstiče se i razvija interesovanje učenika za druge slovenske jezike. Nastavni plan nije od značajne pomoći profesorima slovenačkog jezika – slovenski jezici se u procesu nastave pominju samo u oblasti istorije slovenačkog jezika, a u okviru nastave književnosti predstavlja se samo mali broj slovenskih pisaca. Čitanke i udžbenici nude nekoliko tekstova ovog tipa, ali njihova obrada zavisi od profesora, s obzirom na to da nije propisana nastavnim planom. Tematski sklop na opštoj maturi, ako uopšte i pomene slovensku književnost, obuhvata nekog od ruskih autora. Profesori slovenačkog jezika izvode i nastavu za učenike kojima slovenački jezik nije maternji, a uključuju se u slovenački srednjoškolski sistem vaspitanja i obrazovanja i dolaze upravo iz slovenskih država. Dostupne su im međupredmetne stručne ekskurzije u slovenske države i međunarodna razmena sa njima.

Ključne reči: slovenački jezik, slovenski jezici, srednja škola, književnost, komunikacija

 

Tjaša Markežič
Prva Gimnazija Maribor
Slovenia
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org

THE JUNCTION OF SLAVIC LANGUAGES IN SECONDARY SCHOOL CLASSES OF THE SLOVENE LANGUAGE

Abstract: At the Prva Gimnazija Maribor we strive to encourage students’ interest in the Slavic languages. The curriculum does not offer much support to Slovene language teachers – although Slavic languages are mentioned when the history of the Slovene language is discussed, literature classes cover few Slavic authors. Textbooks and readers include some works by Slavic authors, yet, it is completely up to teachers to decide whether they will discuss them, as they are not prescribed by the curriculum. Slavic authors, with an exception of Russian writers, are hardly included in the matriculation syllabus. Slovene teachers offer language courses for students whose mother tongue is not Slovene but who are coming from Slavic countries and who will join Slovene secondary education. Teachers also organize cross-curricular field trips to Slavic countries and international exchange programmes.

Keywords: Slovene language, Slavic languages, secondary school, literature, communication