Impresum – Slovenika 7

Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Časopis za kulturo, znanost in izobraževanje

ISSN: 2466-555X
ISSN: 2466-2852 (Online)

Izdavač / Založnik / Publisher
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta / University of Belgrade, Faculty of Philology
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji / National Council of the Slovenian National Minority in the Republic of Serbia

Za izdavača / Za založbo / For the Publisher
Prof. dr Iva Draškić Vićanović, Saša Verbič

Adresa izdavača / Naslov uredništva / Publisher’s address
Terazije 3/IX, 11000 Beograd
tel +381 (0)11 33 40 845
e-mail: nacionalnisvet@gmail.com
www.slovenci.rs

Lektura i korektura / Lektoriranje in korektura / Copyediting
Marina Spasojević (srpski), Maja Đukanović (slovenački), Milica  Ševkušić (engleski), Biljana Milenković-Vuković (korektura)

Dizajn korica i teksture / Oblikovanje naslovnice in teksture / Cover design
Marija Vauda

Grafičko oblikovanje / Grafično oblikovanje / Design and layout
Jasmina Pucarević

Tehničko uređivanje elektronske verzije časopisa / Tehnična obdelava elektronskega izvoda časopisa / Typesetting
Milica Ševkušić, Biljana Milenković-Vuković

Tiraž / Naklada / Print run
300

Štampa / Tisk / Printing
Simbol print d.o.o., Beograd

Časopis Slovenika je indeksiran u/v /Indexing in: ERIH PLUS – European Reference Index for the  Humanities; MKS lista – Референтный перечень славистических журналов при МКС; DOAJ  – Directory of Open Access Journals; WorldCat OCLC – Online Computer Library Center.

Izdavanje publikacije finansirano je iz sredstava Ministarstva za ljudska i manjinska prava  i društveni dijalog, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalnog saveta  slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Izid publikacije je financiran s sredstvi  Ministrstva za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dijalog, Ministrstva za kulturo in informiranja Republike Srbije in Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.

Glavni i odgovorni urednici / Glavni in odgovorni urednici / Editors-in-chief
Prof. dr Maja Đukanović (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija / University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia), i/in Biljana Milenković Vuković (Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija / Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia)

Međunarodna redakcija / Mednarodni uredniški odbor / International Editorial Board
Dr. Tatjana Balažic Bulc (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Philosophy, Ljubljana, Slovenia), prof. dr. Marija Bidovec (Università di Napoli “L’Orientale”, Italia / University of Naples L’Orientale, Naples, Italy), mag. Dejan Georgiev (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Philosophy, Ljubljana, Slovenia), prof. dr Borko Kovačević (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija / University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia), Silvija Krejaković (Muzej grada Beograda – Zavičajni muzej Zemun, Srbija / Belgrade City Museum – Zemun Home Museum, Belgrade, Serbia), prof. dr Željko Marković (Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija / University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia), dr. Mojca Nidorfer Šiškovič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Philosophy, Ljubljana, Slovenia), prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Philosophy, Ljubljana, Slovenia), prof. dr Anica Sabo (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Srbija / University of Arts in Belgrade, Faculty of Music, Belgrade, Serbia), dr Milena Spremo (Zrenjanin, Srbija / independent researcher, Zrenjanin, Serbia), dr Lada Stevanović (Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija / Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia), dr Tanja Tomazin (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija / University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia), dr. Janja Žitnik Serafin (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana, Slovenija / Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute, Ljubljana, Slovenia), Dragomir Zupanc (Beograd, Srbija / independent researcher, Belgrade, Serbia).

Međunarodni izdavački savet / Mednarodni svetovalni odbor / International Advisory Board
Prof. dr Jurij Bajec (Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija / University of Belgrade, Faculty of Economics, Belgrade, Serbia), dr Jadranka Đorđević Crnobrnja (Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija / Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia), dr. Zdenka Petermanec (Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija / University Library in Maribor, Slovenia), prof. dr Vesna Polovina (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija / University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia), dr Mladena Prelić (Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija / Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia), dr. Nataša Rogelja (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana, Slovenija / Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute, Ljubljana, Slovenia), dr. Alojzija Zupan Sosič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Philosophy, Ljubljana, Slovenia).

Sekretar redakcije / Tehnična urednica / Technical Editor
Ivana Mandić (Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji / National Council of the Slovenian National Minority in the Republic of Serbia)

Časopis se objavljuje jednom godišnje / Časopis izhaja enkrat na leto / Published annually
Časopis se besplatno može preuzeti sa sajta: / Časopis se lahko brezplačno prevzame s spletne strani: / Open Access journal
www.slovenci.rs

CC BY license