IZVEŠTAJ DELEGACIJE EU O SASTANKU SA NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

 

Ambasador Evropske unije Sem Fabrici sastao se sa savetima nacionalnih manjina

Beograd, 22. mart 2018. – Ambasador Evropske unije, Nj. E. Sem Fabrici održao je uvodni sastanak sa predstavnicima svih 21 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina Srbije u predstavništvu Delegacije Evropske unije. Ovaj uvodni sastanak imao je za cilj razmenu pogleda na poštovanje i zaštitu manjinskih prava.

Ambasador Evropske unije Sem Fabrici naglasio je da je poštovanje manjinskih prava jedno od osnovnih načela Evropske unije. Prilika da se sastane sa predstavnicima nacionalnih manjina Srbije doprinela je korisnom pregledu trenutne situacije, takođe i u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ovo je takođe bila i prilika da se ohrabre svi saveti nacionalnih manjina da aktivno učestvuju u implementaciji Akcionog plana za realizaciju prava nacionalnih manjina, jer to predstavlja bitan element unapređivanja pozicije nacionalnih manjina.

Predstavnici nacionalnih manjina izrazili su širok spektar pogleda i zajednički stav po pitanju mnogih pitanja. Ambasador Fabrici je ohrabrio predstavnike nacionalnih manjina da rade zajedno na implementaciji Akcionog plana i da združeno nađu zajedničke tačke.

 

EU Ambassador Sem Fabrizi met the National Minority Councils

Belgrade, 22nd March 2018 – EU Ambassador HE Sem Fabrizi had an inaugural meeting with the representatives of all the 21 National Minority Councils of Serbia at the EU Delegation. This introductory meeting was aimed at exchanging views on the respect for and protection of minority rights.

EU Ambassador Sem Fabrizi highlighted that respect of the minorities rights is a core value of the European Union. The occasion to meet the representatives of the Serbian national minorities gave a valuable overview of the current situation, also in the context of Serbia’s accession to the EU. This was also opportunity to encourage all National Minority Councils to actively participate in the implementation of the Action Plan for Realisation of National Minority Rights, as an important element to enhance the position of the of national minorities

Representative of national minorities expressed a range of views and shared common position on many issues. Ambassador Fabrizi encouraged the representatives of the national minorities to working together to implement the Action Plan and to jointly find points of convergence

20180322_143603 20180322_143647 20180322_143713

Објављено у Uncategorized