KONKURS NACIONALNOG SAVETA

na osnovu člana 3. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju projekata i programa u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine, raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine na ukupan iznos od 1.000.000,00 dinara.

I

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma pripadnika slovenačke nacionalne manjine koji žive na teritoriji Republike Srbije.

II

Pravo učešća na konkursu imaju slovenačka udruženja (u daljem tekstu: udruženja) – registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica u saradnji sa njima, ili fizička lica samostalno.

Učesnik konkursa može aplicirati sa više projekata.

III

Konkursna prijava za svaki pojedini projekat treba da sadrži:

• Popunjeni obrazac (u prilogu);

• Detaljno razrađen opis projekta;

• Detaljnu specifikaciju troškova;

• Podatke o udruženju (pravnom licu) koje podnosi prijavu (u slučaju kada prijavu podnosi fizičko lice, ili više njih, dostaviti profesionalnu biografiju – za svakoga ponaosob)

• Pismena preporuka najmanje jedne osobe koja projekat preporučuju, merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava, a da je u zvanju ne nižem od podnosioca prijave u slučajevima kada fizičko lice predaje prijavu;

• Dokument o pravnom statusu u kome će naročito biti navedeni:

– Poresko identifikacioni broj (PIB)
– Matični broj
– Ovlašćeno lice

IV

Prijave na konkurs podnose se na obrascima prijave na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata.

Postoje dve različite prijave: za udruženja (pravna lica) i za fizička lica.

Prijava sa potrebnim prilozima se podnosi u jednom potpisanom i pečatiranom originalnom primerku i u jednoj fotokopiji.

U slučaju da fizičko lice podnosi prijavu na konkurs u saradnji sa udruženjem (pravnim licem) popunjava se obrazac za prijavu za pravna lica (udruženja).

Prijava projekta se dostavlja isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično na adresu:

NACIONALNI SAVET SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE
Terazije br. 3/IX 11000 Beograd, sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA.

V

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 15 .01. 2012. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

VI

Prijavljeni projekat se mora realizovati najkasnije do 31.12.2012. godine.

U roku od 30 dana po završetku projekta, Nacionalnom savetu se dostavlja programski/narativni i detaljan finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (ugovori, izvodi, fakture, poreske prijave i dr.)

VII

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine može da 100% finansira projekte čija je vrednost do 500.000 dinara.
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine sufinansira projekte čija vrednost je iznad 500.000 dinara najviše do 80% vrednosti projekta.

VIII

Konkursne prijave će razmatrati Konkursna komisija Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine.

Konkursna komisija razmatra projekte na osnovu sledećih kriterijuma:

1) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih i drugih vrednosti slovenačke nacionalne manjine građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;

2) promovisanje kulturnih dostignuća slovenačke nacionalne manjine u Srbiji i kulture matične zemlje u svetu;

3) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade, koje doprinosi očuvanju identiteta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji;

4) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom, koje doprinosi očuvanju identiteta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji;

5) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

6) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);

7) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i prema Nacionalnom savetu;

8 ) afirmacija umetnika slovenačkog porekla koji su stvarali ili još uvek stvaraju u Republici Srbiji;

9) promocija i razvoj multikulturalnosti.

IX

Na osnovu predloga konkursne komisije, uz mišljenje nadležnog odbora, Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine donosi konačnu odluku o izboru i finansijskoj potpori projekta.

Konačna odluka NS treba da sadrži i obrazloženje.

Učesnici konkursa će biti obavešteni o rezultatima konkursa u roku od 30 dana od zaključenja konkursa, elektronskom i redovnom poštom.

Preuzmi konkursdokumenti

Објављено у Uncategorized