Konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata/programa koje je raspisao POU NS

PRIVREMENI ORGAN UPRAVLJANJA

NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

 

 

na osnovu člana 3. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju projekata i programa u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine, raspisuje

 

 

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulturnog stvaralaštva,

obrazovanja,  informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine

na ukupan iznos od 1,500.000,00 din

I

            Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulturnog stvaralaštva, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma pripadnika slovenačke nacionalne manjine koji žive na teritoriji Republike Srbije.

Prednost imaju projekti/programi koji predstavljaju inovaciju na području kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.

II

            Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica u saradnji sa pravnim licima, ili fizička lica samostalno.

Učesnik konkursa može aplicirati sa više projekata/programa.

III

Konkursna prijava za svaki pojedini projekat/program treba da sadrži:

•        Popunjeni obrazac (u prilogu);

•        Detaljno razrađen opis projekta/programa;

•        Detaljnu specifikaciju troškova;

•        Podatke o pravnom licu koje podnosi prijavu (u slučaju kada prijavu podnosi fizičko lice, ili više njih, dostaviti profesionalnu biografiju – za svakoga ponaosob)

•        Pismena preporuka najmanje jedne osobe koja projekat/program preporučuje, merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava, a da je u zvanju ne nižem od autora projekta/programa.

•        Dokument o pravnom statusu u kome će naročito biti navedeni:

Poresko identifikacioni broj (PIB)

Matični broj

Ovlašćeno lice

 

IV

 

Prijave na konkurs podnose se na obrascima prijave na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekta/programa.

Postoje dve različite prijave – za pravna lica i za fizička lica.

Prijava sa potrebnim prilozima se podnosi u jednom potpisanom i pečatiranom originalnom primerku i u jednoj fotokopiji.

U slučaju da fizičko lice podnosi prijavu na konkurs u saradnji sa pravnim licem popunjava se obrazac za prijavu pravnih lica.

Prijava projekta/programa se dostavlja isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično na adresu:

 

PRIVREMENI ORGAN UPRAVLJANJA

NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

Terazije br. 3/IX

11000 Beograd.

sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA

 

V

            Rok za podnošenje konkursnih prijava je 21.10.2013. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

VI

            Prijavljeni projekat/program se mora realizovati najkasnije do 30.04.2014. godine.

U roku od 30 dana po završetku projekta/programa, Privremenom organu upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine se dostavlja detaljan sadržinski i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (ugovori, izvodi, fakture, poreske prijave i dr.).

 

VII

            Konkursne prijave će razmatrati Konkursna komisija Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine.

Konkursna komisija razmatra projekte/programe na osnovu sledećih kriterijuma:

 

1)      obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih i drugih vrednosti slovenačke nacionalne manjine građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;

2)      afirmacija umetnika slovenačkog porekla koji su stvarali ili još uvek stvaraju u Republici Srbiji;

3)      promovisanje kulturnih dostignuća slovenačke nacionalne manjine u Srbiji i kulture matične zemlje u svetu

4)      podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade, koje doprinosi očuvanju identiteta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji;

5)      podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom, koje doprinosi očuvanju identiteta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji;

6)      obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

7)      realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);

8)      da je autor, odnosno organizator projekta/programa izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima/programima i prema Nacionalnom savetu;

9)      promocija i razvoj multikulturalnosti.

 

VIII

            Na osnovu predloga konkursne komisije Privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine donosi konačnu odluku o izboru i finansijskoj potpori projekta/programa.

Konačna odluka Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine treba da sadrži i obrazloženje.

Učesnici konkursa će biti obavešteni o rezultatima u roku od 30 dana od zaključenja konkursa elektronskom i redovnom poštom

Obrazac-prijave-za-fizicka-lica

 

Obrazac-prijave-za-pravna-lica

 

Објављено у Uncategorized