Sastanak Koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije za obrazovanje

 

12.05.2016. godine bio je održan sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije za obrazovanje. Sastanku su se u ime Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovali Saša Verbič, predsednik i Barbara Navala, sekretar.

 

Sastanak je bio sazvan na osnovu dogovora predstavnika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su bili na seminaru u organizaciji OSCE u Ečki.

U prilogu se nalaze zaključci spomenutog sastanka, koje je prosledila Koordinacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije:

 

Zaključci sa sednice Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina je održana 12. aprila 2016. godine u prostorijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Beogradu.

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina romske, mađarske, hrvatske, rumunske, rusinske, aškalijske, češke, ukrajinske, rusinske, makedonske, bunjevačke, slovenačke i slovačke nacionalne manjine se jednoglasno složila:

  1. da se pokrene inicijativa za izmenu zakona i podzakonskih akata kojima se reguliše status izbornog predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Koordinacija zahteva:

–          da ovaj predmet bude posebna kategorija obaveznog izbornog predmeta sa anketiranjem na ceo ciklus, obaveznim ocenjivanjem, da se ocene uračunavaju u prosek

–          da se obezbedi evaluacija usvojenosti znanja iz ovog predmeta

–          da se obezbedi mehanizam kontrole škola pri anketiranju i obavezna dostupnost informacija o rezultatima anketiranja

–          da se pokrene rešavanje statusa ovog predmeta na nivou srednjih škola

  1. da se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ponude moguća rešenja modela učenja maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture:

–          formiranje grupa sa većim brojem od 15 izjašnjenih roditelja

–          formiranje kombinovanih grupa u skladu sa pravilnikom o formiranju grupa

–          formiranje kombinovanih grupa od I – IV i od V – VIII razreda

–          formiranjem kombinovanih grupa od I – VIII razreda za najmanje od 5 učenika

–          ako se u školi izjasni za učenje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture manje od 5 učenika, na zahtev nacionalnog saveta nacionalne manjine, formirati centre spajanjem škola

  1. da se u ime koordinacije izrade primedbe na izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na sledeći način:

–          nacionalni saveti treba do kraja maja da u okviru svojih odbora za obrazovanje analiziraju predlog zakona, da svoje primedbe pošalju koordinaciji, nakon toga će tim u sastavu: Svetlana Zolnjan, Jasna Vojnič, Emil Lulić, Mirjana Savanov i predstavnik NS nemačke nacionalne manjine i objediniti primedbe na zakon. Konačan predlog na izmene zakona će biti prosleđen NS na davanje saglasnosti i kao konačna verzija poslat nadležnim institucijama

  1. pošto je sastanku prisustvovala predstavnica nacionalnih manjina u NPS, Minerva Trajlović Kondan, razmatrana je mogućnost poboljšanja saradnje koordinacije sa NPS
  2. da se predsedniku Nacionalnog prosvetnog saveta uputi dopis, u kome se traži uključivanje koordinacije u ravnopravno članstvo u grupi u NPS, koja se bavi obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina, i to sa 5 članova: Svetlana Zolnjan, – NS Slovaka, Aniko Jeras – NS Mađara, Darko Sarić Lukendić – NS Hrvata, Slobadan Golubović – NS Vlaha, Anisoara Caran – NS Rumuna.
  3. da se pri izradi dodataka iz nacionalne kulture i istorije nacionalnih manjina formiraju timovi za pojedine predmete koji će usaglasiti dodatke nastavnih programa na sledeći način:

–          koordinaciju za program dodataka iz muzičke kulture preuzima Leri Menge iz NS Rumuna

–          koordinaciju za likovnu kulturu preuzima Olga Kovačev iz NS Mađara

–          koordinaciju za prirodu i društvo preuzima Margareta Uršal iz NS Hrvata

–          koordinaciju za istoriju preuzima Gabriela Guba Červeni iz NS Slovaka. Predloge svojih dodataka će svaki nacionalni savet izraditi do kraja maja a početkom juna će se organizovati sastanci svih radnih grupa sa predstavnicima savetnika iz ZUOV-a

  1. pošto je sastanku prisustvovao predstavnik Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević, koordinaciji je prezentovan zahtev za otvaranje ministarstva za ljudska i manjinska prva, što će prisutni članovi koordinacije prezentovati svojim predsednicima NS
  2. da se da podrška NS mađarske, slovačke i hrvatske nacionalne zajednice za prigovor na zatvaranje odeljenja na jeziku nacionalne manjine/otvaranje novih obrazovnih profila u srednjim školama, koje su proglašene za institucije od nacionalnog značaja, da se prigovor uputi ministarstvu i pokrajinskom sekretarijatu
  3. da se prate dešavanja sa predlozima za mreže osnovnih škola i da se adekvatno i na vreme preduzimaju potrebi koraci radi očuvanja škola od nacionalnog interesa
  4. da se podrži NS aškalijske nacionalne manjine pri uključivanju u program „besplatnih udžbenika“

 

 

IMG_4877

Објављено у Uncategorized