Sastanak Koordonacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina

 

20.06.2016. godine u Novom Sadu održan je sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sastanku je u ime Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao Saša Verbič, predsednik.

Glavna tema sastanka je bio izbor predsednika i zamenika predsednika Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za narednih godinu dana. Po prethodno dogovorenom principu potpredsednik Koordinacije zauzima mesto predsednika u sledećem mandatu, tako da je sadašnji predsedavajući Koordinacije predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Sulejman Ugljanin. Za potpredsednika je predložen i izabran predsednik Mađarskog nacionalnog saveta, Jene Hajnal.

Nakon izbora predsednika i potpredsednika predstavljen je bio izveštaj radne grupe o radu na izradi teksta Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Sl. Glasnik SRJ“, br. 11/2002, „Sl. List SCG“ br.1/2003 – ustavna povelja i „Sl. Glasnik RS“ br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – US).

Na kraju sastanka je bio predstavljen Izveštaj radne grupe o radu na izradi teksta Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina ((„Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US i 55/2014). Izveštaj radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje prava nacionalnih manjina

nac_savet

Објављено у Uncategorized