KOORDINACIJA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

U subotu i nedelju 19. – 20. septembra 2015. godina je održan radni sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Turističkom naselju Relax u Kovačici.

Prisutni su bili članovi svih nacionalnih saveta. Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine su predstavljali Saša Radić, na sastancima 19. i 20. septembra koji je bio član radne grupe za Akcioni plan za poglavlje 23 i Josip Veber na sastanku 20. septembra kao predsednik odbora za informisanje.

Prvog dana koordinacije radilo se odvojeno po odborima i to u odborima za obrazovanje, kulturu, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma i pripremi akcionog plana za poglavlje 23.

Panelisti u radnoj grupi za poglavlje 23 su bili Darko Šarić Lukendić i Dragan Marčel. Radilo se u poglavljima vezano za lični statusni položaj, zabranu diskriminacije, oblast kulture i medija, slobodu veriospovesti, upotrebu jezika i pisma, obrazovanja, srazmernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima i nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Drugog dana koordinacije panelisti su bili predsednica koordinacije Ana Tomanova Makanova i njen zamenik Esad Džudžo. Raspravljalo se po svim tačkama dnevnog reda iz svih odbora.

Date su informacije o sastanku sa Odborom za ljudska i manjinska prava Evropskog parlamenta u Beogradu 24.09.2015. godine i informacije o poseti predstavnika nacionalnih manjina iz Republike Srbije Evropskom parlamentu Briselu 30.09.2015. godine

 

jpg 456 jpg 987 Kovacica 20-09-2015 - 1 Kovacica 20-09-2015 - 2

Okrogla miza „Vloga nacionalnih svetov narodnih manjšin v boju proti diskriminaciji“

 

Okrogla miza z naslovom „Vloga nacionalnih svetov narodnih manjšin v boju proti diskriminaciji“ je potekala dne, 15. septembra 2015, v prostorih Stare zgradbe Narodne skupščine, organizirala pa jo je organizacija »Kuća ljudskih prava i demokratije«. Okrogle mize se je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Barbara Navala, sekretar.

Cilj okrogle mize je bil člane nacionalnih svetov v Srbiji seznaniti z dejavnostmi, ki potekajo v okviru projekta „Naj enakopravnost postane resničnost“, ter doseženimi rezultati na delavnicah, namenjenim nacionalnim svetom.

Obravnavane teme sestanka, na katerem je bila prisotna tudi Brankica Janković, komisarka za boj proti diskriminaciji, so bile predvsem naslednje: aktivno sodelovanje nacionalnih svetov v boju proti diskriminaciji ter način in postopek vlaganja pritožb o diskriminaciji, izboljšanje sodelovanja nacionalnih svetov in komisarke za boj proti diskriminaciji ter vloga nacionalnih svetov pri pospeševanju enakopravnosti.

Po uvodnem nagovoru komisarke Brankice Janković, v katerem je najprej predstavila svoje delo in pristojnosti ter nato izpostavila različne oblike diskriminacije, s katerimi se ukvarja njena služba, je besedo prevzela tudi Maja Stojanović, direktorica Zveze »Kuća ljudskih prava i demokratije« in prisotne pozvala k nadaljnjem tesnem sodelovanju pri pospeševanju izvajanja človekovih pravic in boju proti diskriminaciji. V zvezi s tem je posebej poudarila področje izobraževanja, saj po njenih besedah ravno na tem področju obstaja precejšnja diskriminacija.

Po uvodnih predavanjih je sledila razprava, kjer so prisotni izpostavili nekatere probleme, povezane z izobraževanjem in nacionalnimi sveti narodnih manjšin v Srbiji

ULOGA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

U ponedeljak, 14. septembra 2015. godine u Impact Hub-u (Makedonska 21) u Beogradu je u okviru projekta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti “Neka ravnopravnost postane stvarnost“ čiji je implementacioni partner Savez udruženja Kuća ljudskih prava i demokratije održana radionica “Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije”.
Sednici su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta bošnjačke, rusinske, slovačke i slovenačke nacionalne manjine.Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine su predstavljali Saša Radić i Elza Ajduković.
Projekat ima za cilj da doprinese suzbijanju diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti marginalizovanih grupa i njihovih pripadnika-pripadnica, kroz unapređenje znanja i veština nacionalnih saveta nacionalnih manjina za prepoznavanje diskriminacije i podnošenje pritužbi zbog diskriminacije kako bi prepoznali diskriminaciju i adekvatno reagovali.
O pojmu, vrstama i oblicima diskriminacije, kao i o mehanizmima zaštite od diskriminacije govorio je Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Diskriminacija je neopravdano pravljenje razlike između fizičkih i pravnih lica od strane lica ili grupe lica na osnovu ličnih svojstava. Diskriminacija može biti direktna- neposredna ili indirektna- posredna. Postoje lakši oblici diskriminacije( lakše povrede) i teži oblici diskriminacije ( ubistva, ratni zločini). Postoji građanskopravna, krivičnopravna i prekršajnopravna zaštita od diskriminacije.

O ulozi, mandatu i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i o postojećim problemima u ostvarivanju ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije sa kojima se suočavaju NSNM u Srbiji govorio je Relja Pantić, savetnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Zaštita se moze ostvariti tužbom, prekršajnom prijavom i pritužbom Povereniku. Pritužbu mogu podneti fizička, pravna lica, grupa ljudi i organizacije za zaštitu ljudskih prava.
Od osnivanja institucije do danas samo su dva nacionalna saveta uputile pritužbe zbog diskriminacije Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Bošnjački nacionalni savet je poneo veliki broj pritužbi zbog uskraćivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma i obrazovanja na bosanskom jeziku, dok je mađarski nacionalni savet uputio tri pritužbe.
Može se zaključiti da je potrebno raditi na edukaciji pripadnika nacionalnih manjina i njihovih predstavnika. Potrebno je da pripadnici nacionalnih manjina u savetu zaista prepoznaju svog predstavnika, da znaju koja su ovlašćenja saveta i u čemu im savet može pomoći

Održan sastanak povodom realizacije Zaključka sa druge sednice Saveta za nacionalne manjine

 

Povodom realizacije Zaključka sa sednice Saveta za nacionalne manjine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Beogradu je u ponedeljak, 3. avgusta 2015. godine, održan sastanak na kome se razgovaralo o problemima u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.

Status izbornog predmeta „Jezik/govor sa elementima nacionalne kulture“, dopuna pravilnika o stručnoj spremi, rešavanje kadrovskih pitanja, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina kao deo nacionalnog kurikuluma, bile su teme o kojima su predstavnici Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina razgovarali sa resornim ministrom Srđanom Verbićem i njegovim saradnicima. Donešeni su određeni zaključci na čijoj realizaciji će se raditi u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Nacionalnog saveta slovenačke nacioinalne manjine koji su istakli da u pojedinim školama postoji interesovanje za učenje slovenačkog jezika kao fakultativni, i da bi resorno ministarstvo trebalo da nađe način kako bi se nastava mogla organizovati. Predstavnici Ministarstva prosvete su obećali da će ovaj predlog razmotriti i dati mišljenje u što kraćem roku.

 

 

Održan sastanak predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Saveta za nacionalne manjine Aleksandra Vučića sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina Srbije

 

 

Vučić: Vlada odlučna da reši pitanja od značaja za nacionalne manjine

 

U Beogradu je u utorak 7. jula 2015. godine održana Druga sednica Saveta za nacionalne manjine kojom je predsedavao predsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Saveta Aleksandar Vučić. U uvodnom delu sastanka Vučić je istakao da je ova Vlada odlučna da na najvišem nivou rešava pitanja koja su od značaja za sve nacionalne manjine i da se ona moraju rešavati što pre.

„Pored činjenice, da je od osnivanja ovog tela 2004. godine do 2009. godine, održano svega pet sednica, a da je od aprila 2015. godine ovo već druga sednica, Vlada Srbije aktivnim merama za smanjenje budžetskog deficita jasno pokazuje da želi svom građaninu, bez obzira da li pripada većinskom narodu ili nacionalnim manjinama, obezbedi ostvarivanje svih svojih Ustavom zagarantovanih prava“, naglasio je Vučić.

Uz podršku izradi Akcionog plana, kao ključnog dokumenta kojim će se definisati mere koje će doprineti unapređivanju položaja pripadnika nacionalnih manjina, premijer je zatražio od državnih organa da u što kraćem roku reši neka od ključnih pitanja u obrazovanju i informisanju i pri tom obećao i lični angažman.

Na sastanku je dogovoreno da se uz posredstvo Kancelarije za ljudska i manjinska prava, organizuju i sastanci sa Ministarstvom spoljnih poslova radi unapređenja bilateralnih odnosa sa matičnim zemljama nacionalnih manjina.

-Ovako uspostavljen dijalog je jedini pravi način da svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, osete napredak, kako lični, tako i naše zemlje, rekao je Vučić.

Predstavnici nacionalnih saveta uputili su podršku Vladi Republike Srbije u narednim aktivnostima i pravcima kako spoljne, tako i unutrašnje politike, pohvalivši napore Vlade da se uspostavi brže ostvarivanje svih oblika prava koja nacionalnim manjinama obezbeđuju ustavni i zakonodavni okvir. Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine.

 

Delovni posvet in seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu Ptuj, 3. in 4. julij 2015

Svet vlade RS za Slovence po svetu 3. julija 2015 na Ptuju imel delovni posvet, katerega so se udeležili člani – predstavniki iz sveta: Metka Dijsktra-Murko, Gabrijela Žagar, Urška Kupec, Martin Čnugelj, Tone Mizerit, dr. Andrej Fink, Milan Ribič, Ivan Kamin, Florjan Auser, Peter Mandelj, Darko Mijatović, dr. Maja Đukanović, ter predstavniki Urada, MIZŠ in MZZ.

 

Na delovnem posvetu so bila najprej obravnavana vprašanja v zvezi s poučevanjem slovenščine v tujini in njegovem pomenu za ohranjanje slovenščine med izseljenci, izpostavljen pa je bil problem potrebe po spreminjanju obstoječe zakonodaje. Pogovor je nato potekal o novih migracijah mladih predvsem v države EU ter migracijah v Azijo in možnostih gospodarskih povezovanj. Poudarjena je potreba po ustanovitvi in urejanju arhivov ter v zvezi s tem povezovanjem z Arhivom RS in Ministrstvom za kulturo. V pogovoru s predstavniki ministrstev so člani Sveta vlade za Slovence po svetu menili, da bi Svet moral imeti posvetovalno vlogo in člani bolj vključeni v različne razprave. Člani Sveta so pohvalili Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu za pripravo in organizacijo letošnjega delovnega posveta ter uvedbo spletnega  foruma za člane sveta, na koncu pa je sledila pobuda, da bi 25. obletnico Republike Slovenije obeležili na Bledu s sklenjenim krogom ljudi okrog jezera.

 

 

Na seji Sveta vlade RS za Slovence po svetu 4. junija 2015 na Ptuju, so osnovne teme bile izmenjava informacij o dejavnostih organizacij Slovencev po svetu ter vprašanja in pobude članov sveta vlade. Sejo je sklical in jo vodil predsednik sveta, dr. Miro Cerar, predsednik vlade RS. Seje so se udeležili člani Sveta – predstavniki Slovencev po svetu ter podpredsednik sveta, Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter državne sekretarke in državni sekretarji Dragoljuba Benčina (MZZ), dr. Andreja Barle Lakota (MIZŠ), Anton Peršak (MK), Boštjan Šefic (MNZ) ter predstavniki Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na seji so sprejeti sklepi, da si bo Republika Slovenija še naprej prizadevala za reševanje odprtih vprašanj, s katerimi se srečujejo slovenske skupnosti po svetu in iskala nove oblike sodelovanja z njimi ter da bo Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravi izhodišča za posodobitev strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja na osnovi opravljene vsebinske razprave v okviru delovnega posveta in seje z dne 3. in 4. julija 2015, ter morebitnih dodatnih pisnih predlogov članic in članov sveta ter posameznih vladnih resorjev.

 

 

Slo po svetu 1

 

Slo po svetu 2

 

 

 

 

 

Maja Đukanović,

predstavnica slovenskih izseljencev, živečih v Srbiji