ULOGA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

U ponedeljak, 14. septembra 2015. godine u Impact Hub-u (Makedonska 21) u Beogradu je u okviru projekta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti “Neka ravnopravnost postane stvarnost“ čiji je implementacioni partner Savez udruženja Kuća ljudskih prava i demokratije održana radionica “Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije”.
Sednici su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta bošnjačke, rusinske, slovačke i slovenačke nacionalne manjine.Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine su predstavljali Saša Radić i Elza Ajduković.
Projekat ima za cilj da doprinese suzbijanju diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti marginalizovanih grupa i njihovih pripadnika-pripadnica, kroz unapređenje znanja i veština nacionalnih saveta nacionalnih manjina za prepoznavanje diskriminacije i podnošenje pritužbi zbog diskriminacije kako bi prepoznali diskriminaciju i adekvatno reagovali.
O pojmu, vrstama i oblicima diskriminacije, kao i o mehanizmima zaštite od diskriminacije govorio je Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Diskriminacija je neopravdano pravljenje razlike između fizičkih i pravnih lica od strane lica ili grupe lica na osnovu ličnih svojstava. Diskriminacija može biti direktna- neposredna ili indirektna- posredna. Postoje lakši oblici diskriminacije( lakše povrede) i teži oblici diskriminacije ( ubistva, ratni zločini). Postoji građanskopravna, krivičnopravna i prekršajnopravna zaštita od diskriminacije.

O ulozi, mandatu i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i o postojećim problemima u ostvarivanju ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije sa kojima se suočavaju NSNM u Srbiji govorio je Relja Pantić, savetnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Zaštita se moze ostvariti tužbom, prekršajnom prijavom i pritužbom Povereniku. Pritužbu mogu podneti fizička, pravna lica, grupa ljudi i organizacije za zaštitu ljudskih prava.
Od osnivanja institucije do danas samo su dva nacionalna saveta uputile pritužbe zbog diskriminacije Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Bošnjački nacionalni savet je poneo veliki broj pritužbi zbog uskraćivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma i obrazovanja na bosanskom jeziku, dok je mađarski nacionalni savet uputio tri pritužbe.
Može se zaključiti da je potrebno raditi na edukaciji pripadnika nacionalnih manjina i njihovih predstavnika. Potrebno je da pripadnici nacionalnih manjina u savetu zaista prepoznaju svog predstavnika, da znaju koja su ovlašćenja saveta i u čemu im savet može pomoći

Објављено у Uncategorized