Ministrica Gordana Čomić obiskala Nacionalni svet slovenske narodne manjšine

 

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je imel to čast, da je prvi nacionalni svet, katerega je obiskala Gordana Čomić, novoizvoljena ministrica za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog.

Obisk je bil organiziran 29.1.2021 v prostorih Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine na Terazijah 3 v Beogradu. V delegaciji Ministrstva so bile: gospa Gordana Čomić – ministrica na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog; gospa Olena Papuga – državna sekretarka; gospa Ivana Antić – namestnica ministra ter gospa Aleksandra Rašković – vodja kabineta ministra.

V imenu gostitelja, Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, je goste pozdravil Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta in je predstavil prisotne člane: prof. dr. Majo Đukanović – podpredsednico Nacionalnega sveta ter predsednico Odbora za izobraževanje, Dragomirja Zupanca – predsednika Odbora za kulturo, Sašo Radića – predsednika Izvršnega Odbora NS, Dina Dolničarjaa- predsednika Odbora za informiranje ter Ivano Mandić – generalno sekretarko NS.

Saša Verbič je v svojem nagovoru predstavil slovensko skupnost v Srbiji in cilje NS v sedanjem mandatu. Spomnil je na konstruktiven doprinos pripadnikov slovenske skupnosti k razvoju Srbije, kot dela srbske družbe. Govoril je o projektu „Znameniti Slovenci v Beogradu“, ki je sedaj dostopen tudi na portalu „Slokult.info“ kot virtualna galerija. Omenil je tudi prizadevanja za ohranjanje občutka nacionalne pripadnosti pri potomcih slovenskih izseljencev in za ohranjanje jezika in kulture.

V zvezi s tem je omenil tudi naslednji popis prebivalstva v Srbiji in je poudaril pomen svobodnega izpovedovanja o poreklu. Poudarjena je potreba po večji vidnosti slovenske skupnosti v javnih glasilih, predvsem pa na javnem servisu RTS, vse v zvezi s popisom.

Prof. dr. Maja Đukanović je govorila o izobraževanju in je omenila, da v društvih Slovencev v Srbiji slovenščino poučujejo učiteljice, ki jih je napotilo Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije. Pouk slovenskega jezika na osnovnih šolah v Srbiji kot izbirnega predmeta poteka od leta 2017. Na Univerzi v Beogradu se slovenski jezik poučuje na lektoratu za slovenistiko, ki je obenem največji lektorat za slovenistiko na svetu. Prof. dr. Maja Đukanović je predstavila tudi znanstveni časopis „Slovenika“, katerega založnika sta Nacionalni svet slovenske narodne manjšine in Univerza v Beogradu.

O informiranju v slovenski skupnosti je govoril Dino Dolničar – docent na Fakulteti dramskih umetnosti. On je poudaril vlogo Interneta, predvsem v tem obdobju pandemije virusa Covid 19. Na portalu „Slokult.info“ je ustanovljen Radio Podkast z aktualnimi informacijami, ki zanimajo člane naše skupnosti ter druge prebivalce Srbije, ki se zanimajo za potovanje v Slovenijo.
Predsednik Odbora za kulturo, Dragomir Zupanc, je govoril o Reviji sodobnega slovenskega filma („Dani slovenačkog filma“), katero skupaj organizirata Društvo Slovencev Sava in Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Omenil je tudi produkcijo dokumentarnih filmov naše slovenske skupnosti.

Saša Radić – predsednik Izvršnega odbora NS je govoril o prestavljanju Razspisa NS za sofinanciranje projektov in programov v letu 2020 zaradi pandemije virusa Covid 19. Predstavil je tudi svoje izkušnje v zvezi s popisom prebivalstva.
Ministrica Čomić je v svoji predstavitvi povedala, da bo vloga Ministrstva omogočiti navzočnost manjšin v javnem servisu RTS, predvsem v obdobju pred popisom prebivalstva. Poudarila je pomen rezultatov popisa za izvajanje nadaljnje politike do nacionalnih manjšin.

Predsednik NS, gospod Saša Verbič je prosil gospo Čomić, da z namenom svobodnega izkazovanja državljanov na popisu 2021 posname sporočilo za javni servis RTS, s katerim bi povabila vse državljane, naj svobodno izkažejo svoje poreklo. NS je ponudil tehnično in strokovno pomoč v realizaciji. Predlog je ministrica z zadovoljstvom sprejela.

Saša Verbič,
predsednik NS slovenske narodne manjšine

Poseta Ministarke Gordane Čomić Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine

 

Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine je pripala čast da bude prvi nacionalni savet koji će posetiti Gordana Čomić, novoizabrana ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Poseta je realizovana 29.1.2021. godine u prostorijama Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine na Terazijama 3 u Beogradu. Delegaciju Ministarstva su činili: gđa Gordana Čomić – ministarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; gđa Olena Papuga – državna sekretarka; gđa Ivana Antić – pomoćnica ministra i gđa Aleksandra Rašković – šefica kabineta ministra.

Ispred domaćina, Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, goste je pozdravio Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta i zatim predstavio prisutne članove Nacionalnog saveta: Prof Dr Maju Đukanović – podpredsednicu Nacionalnog saveta i predsednicu Odbora za obrazovanje, Dragomira Zupanca – predsednika Odbora za kulturu, Sašu Radića – predsednika Izvršnog Odbora NS, Dina Dolničara- predsednika Odbora za informisanje i Ivanu Mandić – generalnog sekretara NS.

Saša Verbič je u svom izlaganju predstavio slovenačku zajednicu u Srbiji i ciljeve NS u tekućem mandatu. On je podsetio na konstruktivni doprinos pripadnika slovenačke zajednice razvoju Srbije kao dela srpskog društva. Govorio je o projektu „Znameniti Slovenci u Beogradu“, koji je sada dostupan i na portalu „Slokult.info“, kao virtualna galerija. Takođe je pomenuo napore na očuvanju osećaja narodne pripadnosti kod potomaka slovenačkih iseljenika, na očuvanju jezika i kulture.

S tim u vezi pomenuo je i predstojeći popis stanovništva u Srbiji i istakao važnost slobodnog izjašnjavanja o poreklu. Istaknuta je potreba veće vidljivosti slovenačke zajednice u javnim glasilima i posebno na javnom servisu RTS, a sve u vezi sa popisom.

Prof Dr Maja Đukanović je govorila o obrazovanju i pomenula da se u društvima Slovenaca u Srbiji uči slovenački jezik uz pomoć nastavnika koje je uputilo Ministarstvo školstva Slovenije. Nastava slovenačkog jezika u osnovnim školama u Srbiji, kao izbornog predmeta, teče od 2017. godine. Na Beogradskom Univerzitetu slovenački jezik se izučava na lektoratu za slovenački jezik koji je ujedno i najveći na svetu. Prof dr Maja Đukanović je govorila i o naučnom časopisu „Slovenika“ koji zajednički izdaju Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine i Univerzitet u Beogradu.

O informisanju u slovenačkoj zajednici govorio je Dino Dolničar – docent na Fakultetu dramskih umetnosti. On je istakao ulogu Interneta, posebno u ovom vremenu pandemije virusa Covid 19. Na portalu „Slokult.info“ otvoren je i Radio Podkast sa aktuelnim informacijama koje interesuju članove naše zajednice, a i druge građane Srbije, koji su zainteresovani za putovanja u Sloveniju.

Predsednik Odbora za kulturu Dragomir Zupanc je govorio o Reviji savremenog slovenačkog filma („Dani slovenačkog filma“), koji organizuju zajednički Društvo Slovenaca Sava i Nacionalni savet slovenačke NM. Takođe je pomenuo produkciju dokumentarnih filmova, koju ima naša zajednica.

Saša Radić – predsednik Izvršnog odbora NS je govorio o odlaganju Konkursa NS za sufinansiranje projekata i programa u 2020.godini zbog pandemije virusa Covid 19. Takođe je izneo svoja iskustva u vezi popisa stanovništva.

Ministarka Čomić je u svom izlaganju rekla da će uloga MLJMPDD biti to da omogući prisustvo manjina javnom servisu RTS, posebno u periodu pred popis stanovništva. Istakla je značaj rezultata popisa za sprovođenje dalje politike prema nacionalnim manjinama.

Predsenik NS, gospodin Saša Verbič, je zamolio gđu Čomić da u cilju slobodnog izjašnjavanja građana na popisu 2021.godine snimi poruku za javni servis RTS kojim bi pozvala sve građane da se slobodno izjasne o svom poreklu. NS je ponudio tehničku pomoć u realizaciji. Ovaj predlog je prihvaćen sa zadovoljstvom od strane ministarke Čomić.

Saša Verbič, predsednik NS slovenačke nacionalne manjine

20210129_poseta Čomić