Vabilo na manifestacijo Naša slovenska beseda

 

DRUŠTVO SLOVENCEV PLANIKA
Vas vabi na jubilejno 10. literarno srečanje
NAŠA SLOVENSKA BESEDA,
ki bo letos potekalo
v KULTURNEM CENTRU ZRENJANIN,
Narodne omladine 1, Zrenjanin,
       v nedeljo, 05. junija s pričetkom ob 12.00 uri.

 

Društvo Slovenaca „Planika“ Zrenjanin Makedonska 11 23000 Zrenjanin Serbia

Sastanak Koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije za obrazovanje

 

12.05.2016. godine bio je održan sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije za obrazovanje. Sastanku su se u ime Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovali Saša Verbič, predsednik i Barbara Navala, sekretar.

 

Sastanak je bio sazvan na osnovu dogovora predstavnika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su bili na seminaru u organizaciji OSCE u Ečki.

U prilogu se nalaze zaključci spomenutog sastanka, koje je prosledila Koordinacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije:

 

Zaključci sa sednice Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina je održana 12. aprila 2016. godine u prostorijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Beogradu.

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina romske, mađarske, hrvatske, rumunske, rusinske, aškalijske, češke, ukrajinske, rusinske, makedonske, bunjevačke, slovenačke i slovačke nacionalne manjine se jednoglasno složila:

  1. da se pokrene inicijativa za izmenu zakona i podzakonskih akata kojima se reguliše status izbornog predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Koordinacija zahteva:

–          da ovaj predmet bude posebna kategorija obaveznog izbornog predmeta sa anketiranjem na ceo ciklus, obaveznim ocenjivanjem, da se ocene uračunavaju u prosek

–          da se obezbedi evaluacija usvojenosti znanja iz ovog predmeta

–          da se obezbedi mehanizam kontrole škola pri anketiranju i obavezna dostupnost informacija o rezultatima anketiranja

–          da se pokrene rešavanje statusa ovog predmeta na nivou srednjih škola

  1. da se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ponude moguća rešenja modela učenja maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture:

–          formiranje grupa sa većim brojem od 15 izjašnjenih roditelja

–          formiranje kombinovanih grupa u skladu sa pravilnikom o formiranju grupa

–          formiranje kombinovanih grupa od I – IV i od V – VIII razreda

–          formiranjem kombinovanih grupa od I – VIII razreda za najmanje od 5 učenika

–          ako se u školi izjasni za učenje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture manje od 5 učenika, na zahtev nacionalnog saveta nacionalne manjine, formirati centre spajanjem škola

  1. da se u ime koordinacije izrade primedbe na izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na sledeći način:

–          nacionalni saveti treba do kraja maja da u okviru svojih odbora za obrazovanje analiziraju predlog zakona, da svoje primedbe pošalju koordinaciji, nakon toga će tim u sastavu: Svetlana Zolnjan, Jasna Vojnič, Emil Lulić, Mirjana Savanov i predstavnik NS nemačke nacionalne manjine i objediniti primedbe na zakon. Konačan predlog na izmene zakona će biti prosleđen NS na davanje saglasnosti i kao konačna verzija poslat nadležnim institucijama

  1. pošto je sastanku prisustvovala predstavnica nacionalnih manjina u NPS, Minerva Trajlović Kondan, razmatrana je mogućnost poboljšanja saradnje koordinacije sa NPS
  2. da se predsedniku Nacionalnog prosvetnog saveta uputi dopis, u kome se traži uključivanje koordinacije u ravnopravno članstvo u grupi u NPS, koja se bavi obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina, i to sa 5 članova: Svetlana Zolnjan, – NS Slovaka, Aniko Jeras – NS Mađara, Darko Sarić Lukendić – NS Hrvata, Slobadan Golubović – NS Vlaha, Anisoara Caran – NS Rumuna.
  3. da se pri izradi dodataka iz nacionalne kulture i istorije nacionalnih manjina formiraju timovi za pojedine predmete koji će usaglasiti dodatke nastavnih programa na sledeći način:

–          koordinaciju za program dodataka iz muzičke kulture preuzima Leri Menge iz NS Rumuna

–          koordinaciju za likovnu kulturu preuzima Olga Kovačev iz NS Mađara

–          koordinaciju za prirodu i društvo preuzima Margareta Uršal iz NS Hrvata

–          koordinaciju za istoriju preuzima Gabriela Guba Červeni iz NS Slovaka. Predloge svojih dodataka će svaki nacionalni savet izraditi do kraja maja a početkom juna će se organizovati sastanci svih radnih grupa sa predstavnicima savetnika iz ZUOV-a

  1. pošto je sastanku prisustvovao predstavnik Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević, koordinaciji je prezentovan zahtev za otvaranje ministarstva za ljudska i manjinska prva, što će prisutni članovi koordinacije prezentovati svojim predsednicima NS
  2. da se da podrška NS mađarske, slovačke i hrvatske nacionalne zajednice za prigovor na zatvaranje odeljenja na jeziku nacionalne manjine/otvaranje novih obrazovnih profila u srednjim školama, koje su proglašene za institucije od nacionalnog značaja, da se prigovor uputi ministarstvu i pokrajinskom sekretarijatu
  3. da se prate dešavanja sa predlozima za mreže osnovnih škola i da se adekvatno i na vreme preduzimaju potrebi koraci radi očuvanja škola od nacionalnog interesa
  4. da se podrži NS aškalijske nacionalne manjine pri uključivanju u program „besplatnih udžbenika“

 

 

IMG_4877

Platforma za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji

 

4. maja 2016. godine bila je predstavljena Platforma za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Sastanku je prisustvovao Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.

Platforma za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji predstavlja predlog iz koga bi nadležni državni organi mogli da razviju sopstvenu Nacionalnu strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Osnovna pretpostavka od koje polazi Platforma je da su principi integracije i očuvanja i razvoja identiteta nacionalnih manjina povezani i da je, u Srbiji, potrebno povećati nivo integracije. Primarni zadatak je da se odrede principi i izazovi u njihovom ostvarivanju u praksi manjinske politike, Strategija bi trebalo da podstakne političke i društvene aktere, pre svega predstavnike nacionalnih manjina i drugih manjinskih zajednica i njihovih pripadnika s jedne, i srpske većine sa druge strane, da uspostave svojevrsni društveni ugovor u kojem bi najveću odgovornost da promoviše novi pristup u kome su nacionalne manjine – njihovi pripadnici i kolektivitet, subjekti sa posebnim garantovanim pravima i slobodama, kao i odgovornostima, preuzela Republika Srbija.

Pregovori u okviru Poglavlja 23 u ovom području biće usmereni na nekoliko pitanja u kojima je uočena potreba za daljim napretkom: borba protiv diskriminacije, zaštita nacionalnih manjina, sloboda medija, sprečavanje zločina iz mržnje, pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć, zatvorski sistem, zaštita prava žena, zaštita prava dece, zaštita osoba sa invaliditetom, prava LGBT populacije, zaštita podataka o ličnosti. Poglavlje 23 u okviru Osnovnih sloboda, dakle obuhvata, između ostalog i zaštitu prava nacionalnih manjina.

Predstavljena je bila i inicijativa za uspostavljanje ministarstva za ljudska prava, manjine i integracije, da bi na ovaj način ostvarili zaštitu za promovisanje ljudskih prava i ostvarivanje manjinske politike. Time se želi postići stalnost i efikasnost institucija, koje bi trebalo da stvaraju uslove da pripadnici svih manjinskih grupa neposredno ostvaruju svoja prava i obaveze, a da nacionalne manjine postanu subjekat ostvarivanja kolektivnih prava, koja su im garantovana.

U izradi i predstavljanju dokumenta učestvovao je sledeći stručni tim: dr Dušan Janjić, rukovodilac stručno-istraživačkog tima, dr Mirjana Rašević, vodeći ekspert i Nenad Đurđević, koordinator projekta i drugi.

Obuka za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina na temu obrazovanja, Ečka 26. april 2016. godine

 

Misija OEBS u Srbiji je 26. aprila 2016. godine u Ečkoj organizovala obuku za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na temu obrazovanja. Obuci je u ime Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao Saša Verbič, predsednik.

Obuka se je sprovodila u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina ili osobe koje se unutar saveta bave pitanjima iz oblasti obrazovanja, bilu su pozvani, da učestvuju na obuci, gde su bila iznesena sva pitanja, koja se tiče obrazovanja i obrazovanja nacionalnih manjina na manjinskim jezicima.

Posle uvodnih napomena reč je preuzela Jasminka Peruničić Allen iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je predstavila nadležnosti i aktivnosti  svog Ministarstva u oblasti obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina i iskustva saradnje ministarstva i saveta nacionalnih manjina i opisala ulogu nacionalnih saveta nacionalnih manjina u obrazovanju. U daljem izlaganju je iznela uslove za postizanje kvaliteta nastave: dostupnost kadrova za nastavu na jezicima nacionalnih manjina i obuke nastavnika u cilju postizanja kvaliteta nastave. Takođe je bilo reči o udžbenicima za predmet maternji jezik sa elementima nacionalne kulture i Zakonu o udžbenicima.

Posle izlaganja otvorena je bila radna sesija i diskusija o glavnim izazovima, problemima i poteškoćama nacionalnih saveta nacionalnih manjina u rešavanju pitanja u oblasti obrazovanja i iskustva u saradnji sa nadležnim ustanovama.

U drugoj radnoj sesiji govorila je Aleksandra Begović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja o procesu izrade nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje i takođe u ulozi Zavoda u procesu odobravanja udžbenika i saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih  manjina.