KONKURS NACIONALNOG SAVETA

PRIVREMENI ORGAN UPRAVLJANJA

NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

 

na osnovu člana 3. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju projekata i programa u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine, raspisuje

 

 

K O N K U R S

 

za finansiranje i sufinansiranje programa u oblasti kulturnog stvaralaštva,

obrazovanja,  informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine na ukupan iznos od 700.000,00 din

 

 

I

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa u oblasti kulturnog stvaralaštva, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma pripadnika slovenačke nacionalne manjine koji žive na teritoriji Republike Srbije.

 

Prednost imaju programi koji predstavljaju inovaciju na području kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.

 

II

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica u saradnji sa pravnim licima, ili fizička lica samostalno.

Učesnik konkursa može aplicirati sa više programa.

 

III

Konkursna prijava za svaki pojedini program treba da sadrži:

•        Popunjeni obrazac (u prilogu);

•        Detaljno razrađen opis projekta;

•        Detaljnu specifikaciju troškova;

•        Podatke o pravnom licu koje podnosi prijavu (u slučaju kada prijavu podnosi fizičko lice, ili više njih, dostaviti profesionalnu biografiju – za svakoga ponaosob)

•        Pismena preporuka najmanje jedne osobe koja program preporučuje, merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava, a da je u zvanju ne nižem od autora programa.

•        Dokument o pravnom statusu u kome će naročito biti navedeni:

Poresko identifikacioni broj (PIB)

Matični broj

Ovlašćeno lice

IV

Prijave na konkurs podnose se na obrascima prijave na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa.

Postoje dve različite prijave za pravna lica i za fizička lica.

Prijava sa potrebnim prilozima se podnosi u jednom potpisanom i pečatiranom originalnom primerku i u jednoj fotokopiji.

U slučaju da fizičko lice podnosi prijavu na konkurs u saradnji sa pravnim licem popunjava se obrazac za prijavu pravnih lica.

Prijava projekta se dostavlja isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično na adresu:

 

PRIVREMENI ORGAN UPRAVLJANJA

NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

Terazije br. 3/IX  11000 Beograd. sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA

 

V

Rok za podnošenje konkursnih prijava je  25.10.2012. godine.

 

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

 

 

VI

Pijavljeni program se mora realizovati najkasnije do 31.05.2013. godine..

 

U roku od 30 dana po završetku programa, Privremenom organu upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine se dostavlja detaljan sadržinski i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (ugovori, izvodi, fakture, poreske prijave i dr.)

 

VII

Privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine  može da 100% finansira programe čija je vrednost do 150.000,00 din.

 

Privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine  sufinansira programe čija je vrednost iznad 150.000,00 din do 80% vrednosti projekta.

VIII

Konkursne prijave će razmatrati Konkursna komisija Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine.

 

Konkursna komisija razmatra programe na osnovu sledećih kriterijuma:

 

1)      obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih i drugih vrednosti slovenačke nacionalne manjine građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;

2)      afirmacija umetnika slovenačkog porekla koji su stvarali ili još uvek stvaraju u Republici Srbiji;

3)      promovisanje kulturnih dostignuća slovenačke nacionalne manjine u Srbiji i kulture matične zemlje u svetu

4)      podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade, koje doprinosi očuvanju identiteta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji;

5)      podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom, koje doprinosi očuvanju identiteta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji;

6)      obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

7)      realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);

8)      da je autor, odnosno organizator programa izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima/programima i prema Nacionalnom savetu;

9)      promocija i razvoj multikulturalnosti.

 

IX

Na osnovu predloga konkursne komisije, uz mišljenje nadležnog odbora, Privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine  donosi konačnu odluku o izboru i finansijskoj potpori programa.

Konačna odluka Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine treba da sadrži i obrazloženje.

Učesnici konkursa će biti obavešteni o rezultatima u roku od 30 dana od zaključenja konkursa elektronskom i redovnom poštom.

 

Obrazac prijave za fizicka lica

Obrazac prijave za pravna lica